Page 100 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

, ץ נ א ר ק
: ם י ל י פ
ןוד
קחצי
,לאנברבא
1907 , 67 .ז
----------
,
למיה ןוא
,דרע
,עימאנארטסא
1918 , 541 .ז
----------
,
עטכישעג
ןופ
,םזילאיצאס
1920 , 240 .ז
----------
,
עטכישעג
ןופ ץנאג
.עקירעמא
טימ
תופסוה
ןוא
המדקה
ןופ ר״ד
בקעי
יקצאש . . .
עטייווצ
עטרעסעבראפ
עגאלפיוא
. . .
ורביה
גנישילבאפ
.אק ׳ 1929 ,
ייווצ
,דנעב 738 .ז
ק ר ו ג ע ,ר
: ם י י ח
,ם״במר
,לאערטנאמ
1933 , 279 .ז
, ש ט י ו ו א נ י ב א ר
: ל א ר ש י
קיחמ ייב
,ןדיי
,לאערטנאמ
1940 , 210 .ז
ר א ג א ,ף
: ל ל ה
יוו יוזא
עקירעמא
טרעוו
,טריכער
1917 , 468 .ז
----------
, יד
עטכישעג
ןופ יד
עטקינייאראפ
,ןטאטש
1928-1925
, ףניפ
.דנעב
ר זא
ב נ ע ע ר ,ג
: ד ו ד
יד
,לביב
,יקאוולימ
1930 , 220 .ז
, ד ל ע פ נ ע ז א ר
: ס י ר א מ
קירנייה
,ענייה 1906 , 85 .ז
, ד ל ע פ נ ע ז א ר
:.ש
עשידיי
עטכישעג
ןוא
,סעיפארגאנאמ
1927 .
רעטשרע
,דנאב 309 ,.ז
רעטייווצ
,דנאב 347 .ז
, ג י י ו ו צ נ ע ז א ר
:.ל
תירב
,הלימ 1916 , 141 .ז
, ד נ י ק ב י ר
: ק ח צ י
לואש
,עיפארגאילביב־גרובזניג
,ח״צרת 1928 .
ר י י נ ו ו י י ,ן
: ם ה ר ב א
ץרא
לארשי
ןיא
ןשידיי
ןבעל ןוא
,רוטארעטיל
,אטנאראט
1921 , 147 .ז
----------
,
,עדאנאק
ריא
עטכישעג
ןוא
,גנולקיווטנא
,אטנאראט
143 .ז
----------
, רעד דיי ןיא
,עדאנאק
רעטשרע
,דנאב 1925 ,
רעטייווצ
,דנאב 1927 ,
.אטנאראט
ר ע ו ו א ו צ ק ,י :.א סאד עיינ ץרא
,לארשי
,עשראוו
1936 , 392 .ז
אש צ ק ,י
ד ״ ר
: ב ק ע י
סיוואקראה
,עיפארגאילביב
ורביה
.לבאפ
.אק״
17
.ןטייז
----------
,
החמש
,שפנה
עשידיי
רעדיל טימ
ןטאנ
ןופ
ןנחלא
,ןהכריב
1926 .
----------
,
אזאניפס
ןוא ןייז
הביבס . . . 1927 , 334 .ז
----------
,
רעשיטירק־שיראטסיה
ריפניירא
וצ ןוי
הלוצמ
תורזג
,ח״ת
,ענליוו
1938 ,
168 .ז
)אוויי(
,ב וש :.ד
,ןינעל 1928 , 234 .ז
----------
,
ןדלעה ןוא
,רעריטראמ
,קראי־וינ-עשראוו
ייווצ
.דנעב
ש ו י ,ס
: ם י י ח
עשילביב
,ןעגנאזעג
1916 , 229 .ז
----------
,
עשידיי
עטכישעג
ןופ יד
עטסטלע
.ןטייצ
,סרוק־ץנעדנאפסעראק
1918 .
----------
, יד
עסיורג
עשידיי
,עטכישעג
1925-1919
, 4
.דנעב
----------
, יד
םיאיבנ
ןופ יד
עטסטלע
ןטייצ זיב . . . רעד
,האובנ־טפירש
1931 .
----------
,
,ךוב־בוט־םוי
1933 , 274 .ז
----------
,
.םיאיבנ
ךוב
:סנייא
,סומע
,עשוה
,היעשי
.הכימ 1942 , 350 .ז
, ך ו ב ־ ם כ י ל ע ־ ם ו ל ש
.דער .י .ד
,שטיוואקרעב
1926 , 382 .ז
: ק ״ ר ש ת
עלא
םילשמ ןופ
רענבוד
,דיגמ 1926 ,
ייווצ
.דנעב
----------
, עלא
תודגא ןופ
,דומלת 1922 ,
יירד
.דנעב
----------
, רעד
רצוא ןופ עלא
,םישרדמ
1926 , ריפ
.דנעב
[51]
— ג צ —