Page 102 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

, ן ה כ
.י :.ל
עשידיי
,רעדילסקלאפ
1930 , 112 .ז
)אוויי(
----------
,
עשידיי
,רעד ילסקלאפ
,ענליוו-קראי־וינ
1931 , 203 .ז
----------
, רעד דיי
ןגעוו
ךיז ןוא
ןגעוו
,ערעדנא
1933 , 32 .ז
)אוויי(
----------
,
,תושעמסקלאפ
,קראירינ-ענליוו
1940 , 238 .ז
)אוויי(
ל א נ ד ו ,י ז י ש :א
:עיגאלאטנא
יד
עשידיי
גנוטכיד
ןיא
,עקירעמא
1919 , 182 .ז
ל
, ר ע ב י
״ ד ר
: ן ו י צ ־ ן ב
סאד
ןבעל־סטכעלשעג
ןופ ןאמ ןוא
,יורפ 1919 ,
295 .ז
ל י ט ו ו י ,ן :.א
עשידיי
,תומשנ
1917-1916
,
סקעז
.רעדנעב
, ר ע ר ה ע ל
: ש ו ב י י ל
יד
ענרעדאמ
עשידיי
,לוש 1927 , 190 .ז
----------
, יוזא
ןענעז
,ןשטנעמ
1934 , 238 .ז
----------
, יד
עיגאלאכיספ
ןופ
,רוטארעטיל
1926 , 254 .ז
----------
,
טייקשידיי
ןוא
ערעדנא
,ןעמעלבארפ
1940 , 208 .ז
----------
,
יד
עיגאלאכיספ
ןופ
,גנואיצרעד
1937 , 428 .ז
ל ע ו ,ו
: ה ח מ ש
םיקרפ
עשידיי
,עטכישעג
1941 , 216 .ז
, י ק ס נ י צ ש ע ל
: ב ק ע י
סאד
עשיטעיוואס
,םוטנדיא
1941 , 382 .ז
, ר ע ל ה א מ
״ ד ר
: ל א פ ר
רער
ףמאק
ןשיווצ
הלכשה
ןוא
תודיסח
ןיא
,עיצילאג
1942 ,
,אוויי
256 .ז
מ
, ל ז י י
: ן מ ח נ
תורוד ןוא
תופוקת ןיא רער
רעשידיי
,רוטארעטיל
1942 , 96 .ז
מ י ל ע ,ר
: ם ו ל ש ןופ
ןשידיי
,לאווק
,געפיניוו
1937 , 301 .ז
, י כ א ל מ
.א :.ר
םילבוקמ
ןיא ץרא
,לארשי
1928 , 191 .ז
מ ע ר י ס א ,ן
ר ״ ד .י .א:
רעטומ ןוא
,דניק 1912 , 64 .ז
----------
,
,עיגאלאיזיפ
1920-1918
, 3
.דנעב
----------
, יד
עיראעט
ןוא
קיטקארפ
ןופ
,םזיכראנא
1927 , 371 .ז
מ ר מ ,ר ק ל מ :ן ד וד
,טאטשלעדע
1942 .
, ן א ס נ א ט א נ
: ם א י ל י ו ו
רוטלוק
ןוא
,עיצאזיליוויצ
,אגאקיש 1923 , 461 .ז
----------
,
אזאניפש ןוא
,ןאסגרעב
,אגאקיש 1923 , 44 .ז
----------
,
םזיסקראמ
ןיא
טכיל ןופ
,רוטלוק
,אגאקיש 1923 , 98 .ז
----------
,
,טנעגילעטניא
טסנוק ןוא
,רעלטסניק
,אכאקיש 1931 , 545 .ז
----------
, וצ רעד
עיזיווער
ןופ
ןלאקידאר־לאנאיצאנ
,קנאדעג
,אגאקיש 1935 , 71 .ז
נ ע ג י ,ר :.ש
םולש
,םכילע
1928 ,
----------
,
עלעדנעמ
רכומ
,םירפס
,אגאקיש 1936 , 319 .ז
----------
, ןיא
ףמאק ראפ א
רעיינ
,גנואיצרעד
1940 , 226 .ז
----------
, יד
טייקיכארפש־ייווצ
ןופ
רעזדנוא
,רוטארעטיל
1941 ,
,טיארטעד
156 .ז
, ן א מ י י נ
ב ר ה
ם י ר פ א
: ל ש י פ
םש ןוא
,תפי
,א״שת 199 .ז
, י ק צ ו ל א ס
: א נ נ א ה
עקיטסייג
גנואיצרעד
ןופ
,דניק 1920 , 212 .ז
, י ק ס נ י ל א ט ס
: ן ר ה א
יד
עוויטארעפאאק
,גנוגעוואב
1919 , 220 .ז
, ו ו א ק ש ט ו ט ס
: ם ו ח נ
,ןאקיסקעלךעמארג
1931 , 300 .ז
ס י ר ק י ,ן ד ״ ר
: ן מ ח נ
ענעבילקעג
עשיטסילאיצאס־שיטסינויצ
,ןטפירש 1935 -
1936 ,
ייווצ
.דנעב
ע נ ט י ,ן
: ל א ו י
עשידיי
.ןטעאפ
.ךובטנאה
רעטשרע
,לייט 304 ,.ז
רעטייווצ
:לייט 318 .ז 1927 .
[49]
— א צ —