Page 103 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

ו ו י ע ר נ י ,ק .פ: ׳ר
הידעס
,ןואג 1903 , 29 .ז
----------
, רעד
רענליוו
,ןואג 1906 , 38 .ז
----------
, יד
עטכישעג
ןופ יד ןדיי ןיא
,עקידעמא
1914 , 466 .ז
, ו ו א ר א ט א ל א ז
״ ד ר
: ל ל ד
ענעבילקעג
,ןטפירש
דעט ידד
,דנאב
423,1924
, ס ק א ז
.א :.ש
עשיטילאפ
,עימאנאקע
1911 , 292 .ז
----------
, יד
ערעל ןופ
,םזילאיצאס
1915 , 153 .ז
----------
,
עשיטילאפ
,עימאנאקע
1920-1918
.
רעטשרע
:לייט 107 ,.ז
רעטייווצ
:לייט 96 ,.ז
רעטירד
:לייט 320 .ז
----------
,
,קינאטאב
1916 , 96 .ז
----------
, יד
רעזיראפ
,ענומאק
1921 , 207 .ז
----------
, יד
עטכישעג
ןופ
,גניר־רעטעברא
1925 ,
ייווצ
.ןלייט
----------
, ןיא
ףמאק ראפ א
רערעסעב
,טלעוו
1938 , 175 .ז
, ג י י ו ו צ ר ע ב ל י ז
: ן מ ל ז
ןאקיסקעל
ןופ
ןשידיי
,רעטאעט
ייווצ
,דנעב
,עשראוו-קראירינ
1934-1931
,
רעטשרע
:דנאב 1621 .ז
, ט ע ז ל ע ־ ק י נ ט א ל ז
: ד ד ו ד י
טימ
טרעדנוד
ראי
,קירוצ
,לאערטנאמ
1927 , 78 .ז
----------
,
,תלדק דער
שטנעמ ןוא סאד
.ךוב
,לאערטנאמ
1929 , 144 .ז
, ר ע צ ע ז
.ש :.צ יבר
לארשי
לעב םש
,בוט 1919 .
רעטשרע
:דנאב 251 ,.ז
רעטייווצ
:דנאב 247 .ז
----------
, וצ רעד
גנואייטשטנא
ןופ
,םוטנטסירק
1922 , 220 .ז
----------
, תדמ
,םימדרד
ןטנעמגארפ
ןופ
רעשידיי
.קיטע
-ח״פרת
1928 , 167 .ז
----------
, יד
דעיסנ
ןופ יבר
ןמחנ
רעוואלצארב
ןייק
,לארשי־ץרא
-ח״פרת
1928 , 128 .ז
---------
,
ירופס
תושעמ . . . ןופ יבר
ןמחנ
,רעוואלסארב
-ט״פרת
1929 ,
ב׳׳מש .ז
---------
, יד
עטסקיטביוו
ןרוגיפ ןוא
ןטנעמאמ
ןיא רעד
רעשידיי
.עטכישעג
1941 ,
רעטשרע
-ל ייט 340 ,.ז
רעטייווצ
-ל ייט 192 ,.ז
רעטירד
-ל ייט 140 .ז
, י ק ס ו ו א ל ט י ש ז
״ ד ר
: ם י י ח
יד
,עיפאסאליפ
1910 ,
ייווצ
.דנעב
----------
,
עטלמאזעג
,ןטפירש
1919-1912
,
-עשראוו
1931 .
----------
,
ייווצ
סעיצקעל
ןגעוו
,טפאשנסיוו
עיפאזאליפ
ןוא
,עיגילער
1931 , 2
.ןלייט
----------
,
טרעבלא
סנייטשנייא
.עיראעט־טעטיוויטאלער
----------
,
םזילאיצאס
ןוא
,לאראמ
1938 , 208 .ז
----------
, יד תיב
יאמש ןוא תיב
,ללד
,אגאקיש 1941 , 47 .ז
, ל ע ק ר י ט
ד ו ד
: ר ע ב
יד
עכעלטנגוי
.עניב
עטכישעג
ןופ יד
־שידיי
עשיאערבעד
עשיטאמארד
,ןענייאראפ
,ע יפלעדאליפ
,ש״ת-ן״רת
204 .ז
י ד ו א :ש
,דרות
םיאיבנ
.םיבותכו
.שידיי־םוגרת
.א״שת
גאלראפ־שאודי
.טפאשלעזעג
,שמוד
םיאיבנ
םינושאר
1663 ןוא ט״י ;.ז
םיאיבנ
,םינורחא
-ם יבותכ
1391
ןוא ט״מ .ז
י ה ו א ש ןוא ס פ י ו ו א ,ק ד ״ ר
: ם י י ח
שידיי
ךוברעטרעוו
ןופ
עשיאערבעד
ןטנעמעלע
ןיא
.שידיי
1910 , 372 .ז
י ע ש ו ר י ,ן
: ם י פ ע י
.בא
ןאדאק
.עיפארגאילביב
1941 , 64 .ז
, ן ה כ
.י :.ל
עשידיי
רעדילסקלאפ
טימ
,ןעידאלעמ
1912 .
רעטשרע
דנאב
293 ,.ז
רעטייווצ
דנאב 293 .ז
— צ —
[48]