Page 104 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

ג א ל א מ ,ב .א:
ןגעוומוא
ןוא
,געווסיוא
,געפיניוו
1942 ,
88
, ר א ג ד ל א ג
;.ב ןוא .פ
: ש ט י ו ו א ר י מ
רעד
,דענאקירעמא
1882 , 192 .ז
ג א ר ד י ,ן
: א ב א
ןפיצנירפ־טנורג
ןופ
,טייקשידיי
1938 , 335 .ז
----------
,
עלאיצאס
סנביולגרעבא
ןוא
,קיטירק
1941 , 304 .ז
----------
,
עשידיי
.קיטע
----------
,
שטנעמ ןוא
.טאג
----------
, יד
יודפ ןוא יד
,לביב 2
,דנעב 1939 , 188 .ז
----------
,
רעשידיי
,םענאב־טלעוו
1939 , 287 .ז
----------
,
לאראמ ןיא
ןשידיי
,ןבעל 283 .ז
.עקיסקעמ-קראי־וינ
א ג ר ,ןי
:.ב
עטכישעג
ןופ
ןשידיי
,רעטאעט
1918 .
רעטשרע
- ד נ א ב 256 ,.ז
רעטייווצ
דנאב - 254 .ז
ג י נ ז ב ו ר ,ג ד ״ ר .א: דע ד
,דומלת
,עשדאוו
1910 , 96 .ז
----------
, יד
גנואייטשטנא
ןופ
,םוטנטסידק
1917 , 254 .ז
----------
,
עשידיי
דעקנעד
ןוא
ןטעאפ
ןיא
,דעטלאלטימ
1918 .
דעטשדע
- ד נ א ב
299 ,.ז
דעטייווצ
דנאב - 264 .ז
, ג ד ו ב צ נ י ג
: ל ו א ש
עשידאטסיה
.קדעוו
,ח-ז״צדת
דעטשדע
דנאב - 314 ,.ז
דעטייווצ
דנאב - 312 ,.ז
דעט ידד
דנאב - 416 .ז
ג ל ע ,ן
ם ח נ מ
:.ג
י״שד דע ד
,דעדעלסקלאפ
1940 , 78 .ז
ר ג
,ס א
: י ל ת פ נ
יד ףניפ
,תוליגמ 1936 .
, ב ו ד ז ו ר ד
: ן מ ח נ
דחא
,םעה
,אגאקיש 233 .ז
ד ר ו ,ק
: ד ו ד
יד
םישרופמ
ןופ רעד
,הרות
,קראירינ-עשראוו
יירד
.דנעב
ה א ל צ מ א ,ן .ב: יד
רענאקירעמא
,גנוריגער
1912 , 73 .ז
, ן א מ פ א ה
ר ״ ד
ב צ ( . ב
י ו :)ן
.עימאנארטסא
1918 , 270 .ז
----------
,
,עיגאלאאז
1919 , 502 .ז
----------
, 50 ראי
רעכאמקואלק
,ןאינוי
1936 , 445 .ז
, י ו ו א ק ר א ה
: ר ד נ ס כ ל א
יד
עשטייט־שידיי
,ךארפש 1886 , 36 .ז
----------
, דע ד
רעשילגנע
,רערהעל
1891 .
----------
,
םפראדנעלא
עדאטעמ
. . . 594 .ז
----------
,
סעשידיי־שילגנע
,ךוברעטרעוו
567 .ז
----------
,
סעקידנעטשלאפ
סעשידיי־שילגנע
,ךוברעטרעוו
759 .ז
----------
,
רעשיאערבעה־שילגנע־שידיי
,ךוברעטרעוו
,ה״פרת 543 .ז
----------
,
,עיפארגאעג
1911 .
רעטשרע
- ה נא ב 373 ,.ז
רעטייווצ
- ד נ א ב 426 .ז
, ש ט י ו ו ר ו ה
״ ד ר .י :.א
עטלייוועגסיוא
,ןטפירש 1917 .
רעטשרע
:דנאב
עיצארגימיא
ןיא
,עקידעמא
197 ;.ז
רעטייווצ
:דנאב
עשידיי
,ןגארפ 250 ;.ז
:ד נא ב ר ע ט יר ד
עגארפ־טיירטש
,םזילאיצאסןופ
239 ;.ז
רעטרעפ
:דנאב 524 . ז
----------
, יד
גנולקיווטנא
ןופ רעד
רענאקירעמא
,עיטארקאמעד
1922 , 270 .ז
ה ע ר מ א ל י ,ן .ד .מ: עושי
,ירצונה
1897 , 64 .ז
----------
,
קחצי
רעב
,ןאזניוועל
1904 , 77 .ז
ו ו י י נ ב ע ר ,ג .ש .ד:
עשידיי
סעיצוטיטסניא
ןוא
ןטלאטשנא
ןיא
,טיארטעד
211
ו ו י י נ ש ט י י ,ן .ב:
עשידיי
סנאינוי
ןיא
,עקירעמא
571 .ז
ו ו י ע ר נ י ,ק :.פ
עניימעגלא
עטכישעג
ןופ יד
,ןדיי
1901 , 372 .ז
[47]
— ט פ —