Page 105 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

המישר
ןרעטסומ
ןופ
רעשידײ
רעכעלטפאשנסיװ
*רוטארעטיל
, ש ט י ו ו ע ש ו ג א
: ן ב ו א ר
יד
עשיכירג־טלא
,עיפאזאליפ
1935 , 215 .ז
, ן א מ ר ע ט נ ו א
״ ד ר
: ק ח צ י
.י״שר
,ע יפלעדאליפ
1940 , 78 .ז
, י מ ל א
:.א יד דייר ןופ
,ארוב
,ענליוו
1937 , 181 .ז
- --------
,
עשיזעניכ
עיפאסאליפ
ןוא
,עיזעאפ
1935 , 103 .ז
, י ק ס ו ו א ר ט ס א
: . ו ו
סאד
ןבעל־סטכעלשעג
ןופ רער
,יורפ 315 .ז
א פ א ט א ש ו ־
,עיפארגאילביב
1937 , 12 .ז
א ש ע ר א ו ו י ט ,ש .מ: דוד
רעלסעק
ןוא ינומ
,דניירפנעזייוו
ייווצ
תורוד
שידיי
,רעטאעט
1930 , 239 .ז
ב א ב י נ ס ק ,י :.י סאוו
זיא
סניוזא
,טייקשידיי
,אגאקיש 167 .ז
, ר ע ד א ב
:ם ש ר ג
ערעח נוא
עקיטסייג
,ןזיר
יירד
,דנעב 1935 .
---------
,
קיסיירד
תורוד ןדיי ןיא
,ןליופ 1927 , 495 .ז
----------
, יד
תומחלמ
ןופ יד
,םיאנומשח
1940 , 359 .ז
ס א ב י ,ן :.מ ףניפ
טרעדנוה
ראי
עשידיי
,עיזעאפ
1917 . טימ
־שיפארגאילביב
עשיטסיווגניל
ןעגנוקרעמנא
ןופ .ב
,וואכאראב
רעטשרע
דנאב 287 ;.ז
רעטייווצ
דנאב 319 .ז
----------
,
רענאקירעמא
עשידיי
,עיזעאפ
,עיגאלאטנא
601 .ז
א ב ר א
, ו ו א כ
:.ב ןיא
ףמאק ראפ
עשידיי
,טבער 1916 , 96 .ז
----------
,
ןויצ־ילעופ
,ןטפירש
1928-1920
,
ייווצ
.דנעב
----------
,
,ןיסאב-עז
ב ו ר ג י ,ן :.ח יד
עטכישעג
ןופ רער
רעשידיי
,גנוגעוואב־רעטעברא
1915 , 937 .ז
ק י ב
: ם ה ר ב א
ןפיצנירפ־טנורג
ןופ
ןזעיגילער
,םזילאיצאס
,קראירינ-עשראוו
133 .ז
----------
,
רעפמעק
ןוא
,רעטיה
1940 , 166 .ז
----------
,
טלעוו
ןוא
,םייה
,ב״שתה
192 .ז
ב ן ־ ג ו ר י ו ,ן
; ד ו ד
ןוא
ק ח צ י
ב ן ־ צ ב י:
,לארשי־ץרא
,ח״ערת 499 .ז
ב ע ז פ ר א ז ו ו א נ ,י .ח: רער
גנורפשרוא
ןופ
,חספ 1926 , 139 .ז
* עלא
ןלוטיט
ןרעוו
טקורדעג
ןיא רער
רעיינ
.עיפארגאטרא
א לייט
רעכיב
ןופ
רענאקירעמא
םירבחמ
ןענעז
טקורדעג
ןראוועג
ןיא
,דנאלסיוא
רעבא ייז
ןענעז
ןעמונעגניירא
ןראוועג
ןיא
רעזדנוא
,המישר
לייוו
שיטקאפ
ןענעז
ייז
רענאקירעמא
.סעבאגסיוא
ביוא סע זיא טשינ
ןבעגעגנא
םאר
,טרא
טיידאב
,סע זא סאד
קרעוו
זיא
־סיורא
ןעגנאגעג
ןיא
.קראירינ
— ח פ —
[46]