Page 140 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

יד
הליגמ־רעייפ
ןופ
ןשידיי
רפס
ן ו פ (
ר ע ט ל א ל ט י מ
ן ז י ב
ן ק י ט נ י י ה
) ג א ט
ישורב
ן י א ״
ם ד א
ט י ל ש
ח ו ר ב
א ו ל כ ל
ת א
. ״ ח ו ר ה
, ת ל ה ק
. ח . ח
זיא׳ס
רעווש וצ
ןביירש
ןגעוו
רעד
עיציזיווקניא
רעביא םעד
ןשידיי
,ךוב יד
גנופאש םנופ
,שטנעמ
תעב
טייג׳ס ןא יד
עטסמאזיורכ
עיציזיווקניא
רעביא םעד
שטנעמ
.אפוג
ןוא יוו ןאק ןעמ סע ־נא
ןדניצ א
טכיל־טייצראי
םניא
רעיורט םנופ
ןטעדנעשענ
ןשידיי
־עג
,קנאד
תעב סאד
ןבעל
טרעוו
יוזא
קידתונמחרבמוא
?טעדנעשעג
ןוא
ךאד זיא
ןאראפ
ןא
רעננע
גנאהנעמאזוצ
ןשיווצ
ןבעל ןוא
,טראוו
ןשיווצ
רעד
עיידיא ןוא םעד
.רענערט
לייוו
ביוא ייב
ח נ וא
זיא
דימת
ןעוועג
סאד
ןבעל םאד
עטסקילייה
טאה
רעבא
טאהעג
טשינ
רעקינייוו
תובישח
ךיוא סאד
ענעבירשעג
.טראוו
הרשעב
תורמאמ
ארבנ
.םלועה
ןיא
ך״נת זיא םאד
טראוו
טשינ
םתס
,גנוטכיד
טסנוק םשל
,טסנוק
ראנ
,עיידיא
טילנ
ןוא
,טנאמ
טכאמ
קיאורמוא
יד
עקיאור
ןוא
טקיאוראב
יד
.עקיאורמוא
טשינ ראנ
סע
טקריוו
ףיוא
,ןשינעעשעג
ראנ
טרעוו
ןיילא
טלדנאווראפ
ןיא א
,שינעעשעג
טמיטשאב
םעד
לרוג ןופ
ןשטנעמ
ןוא
,רע ק לע פ
טכאמ
בורח ןוא
,טיוב
טפארטש ןוא
,טסיירט
וליפא
ל וכ יבכ
טאה
ןפאשעג
טכיל
ןטימ
,טראוו
ןדנוצעגנא
ןיא
ןשטנעמ
םעד
ןייזטסואוואב
ןוא
םיא
ןבעגעג
יד
תרשע
:תורבידה
ייג וד
,ןוזךשטנעמ
םענ יד ,א טימ
טייקשירעפעש
,ענעדאלעכנא
רעטרעוו
ןוא
ףאש
,ןטלעוו
ןרעל ךיז
ביל
ןבאה םעד רג ןוא
,ןדמערפ
ר יטקעפסער
ןייד
שטנעמטימ
ןוא
באה ןא
ע כע לר ע
ןוא
עקילייה
גנואיצאב
םוצ
.ןבעל
[11]
— ג נ —