Page 145 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

א
טאלב
.ארמג
ןענרעל
זיא
ןעוועג
ענייא ןופ יד
תווצמ־טפיוה
ייב
.ןד יי
דומלת״
הרות דגנכ
ןע נרע ל- ״ם ל וכ
זיא
ןעװעג
רעק יטכיװ
יוו עלא
ערעדנא
,תווצמ סאוו
א ד יי טאה
.טאהעג
ןוא טינ דאנ טאה
א ד יי
טפראדעג
ראפ ך יז
,ןע נרעל
ראנ רע טאה ךיוא
טפראדעג
ןענרעל
ענייז
.רעדניק
רע ד ד יי טאה
לאמעלא
טליפעג
םעד
ןס יורג
טרעוו
ןוא יד
עס יורג
גנוטיידאב
ןופ
ןע נרעל
רע דא ןופ
ןענע ייל
.רע כ יב
רע טאה
,טליפעג
זא
ןענע ייל
רעכ יב
טניימ
ןרעה וצ
ך יז
וצ יד
עטסנעש
ןעמיטש ןופ דע ד
;טייהנגנאגראפ
טניימ
ןדניברא פ
ך יז טימ דע ד
רעצנאג
רעטריזילאטס ירקעגס יוא
המכח ןופ יד
־ירפ
עק ידרע
;ת ור וד
טניימ טינ
ןבייהנא ןופ
,טנייה ראנ
ןפ יט רא פ
ןיא
ך יז יד
עקיטסייג
ןע לצ רא וו
ןופ
ןטכענ
ןוא ןופ
ןטכע נרע ייא
זיב יד
עטשרע
עקידנפאש
.ת ור וד
ןוא רע ד ד יי
טנעייל
ךיוא
טציא ןוא
טנעייל
רשפא
לענא יצראפארפ
,רעמ יוו
רעדילגט ימ
ןופ יד
עבלע ז
עלאיצאס
ןטכיש ייב
ערעדנא
.רעק לעפ
ייב
רע דע י
קלאפ זיא סאד
ס א ד- ך וב
.קלאפ
,ץלא ןיא סאוו
סאד
קלאפ טאה
;טביולגעג
,ץלא ראפ סאוו
סע טאה
טפמעקעג
ןוא
,ןט ילעג
טניפעג
ריא ןיא םעד
:ך וב יד
םיגהנמ ןופ
קלאפ ןוא
םעד
רעגייטש ןופ ןייז
;ןבע ל ענייז
ענייש יוו ךיוא יד
עסואימ ןט יז
ןוא
תודימ
טניפעג
ריא ןיא םעד
.ך וב יד
החמש ןוא םעד
,רע יורט
יד
ןד ייר פ ןוא יד
ןד ייל ןופ
קלאפ
טניפעג
ריא ןיא ענייז
.רע כ יב
טליוו
ריא
ןבאה א
דל יב ןופ
קלאפ ןוא ןופ ןייז
ט נע ײ ל- ןב ע ל
יד
רעכ יב ןופ
.קלאפ
רעבא םאד ך וב זיא
וליפא
,רעמ יוו סאד
.קלאפ
סאד ך וב
טיג ךייא טינ
זיולב א
דל יב םנופ
ןתמא
,קלאפ ןופ ןייז תמא
.ןבע ל
ראנ ביוא ןיא
קלאפ
ןענעז
ןעוועג
,ענלצנייא
,ראג ראג
עס יורג
,ןשטנעמ
ידיח י
,הלוגס סאוו
ןבאה
טמולחעגסיוא
א
ערענעש
,טלע וו
סאוו
ןבאה ייב ך יז
ןגארטעגסיוא
,ןלאעדיא
סאוו
ןבאה
־עגסיוא
טדימש
ערעכעה
ןעגנולעטשראפ
ןוא
ןצעזעג
ןרא פ
ןע נע ז- ןב ע ל
ע רע ייז
תומולח ןוא
ע רע ייז
ןלאעדיא
ןוא
ע רע ייז
ע נעביוה רעד
־ראפ
ןעגנולעטש
טרעקנאראפ
ןיא םעד
.ך וב ןוא ייז
ןבייה ךייא
,ףיוא
ןוא ייז
ןר יפ ך ייא ןיא א
רערענעש
טלע וו
ןופ
,ןגראמ סאוו
יד
עס יורג
— ח מ —
[6]