Page 148 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

טלאהניא
ד יי
אד
בקעי
ןיווע ל
יד
ה ליגמ־רעייפ
ןופ
ןש ידיי
.רפס ןופ (
דעט לאלט ימ
זיב
ןקיטנייה אט0
..............................................................
ג נ
יש ורב
עכעלט לע וו־ש ידיי
ןלוש
ןפלעה
ןט יירפש ראפ
עש ידיי
רע כ יב
......................................................................
ב ס
קאוואנ
עלעדנעמ
רכומ
םירפס וצ( ןייז 25 ןטס־
)ט ייצרא י
...............
ע
בקעי
ןיווע ל
שאוהי
- רע ד
רעט כ יד
ןוא
־ך״נת
רעצע זרע ב יא
וצ( ןייז 15 ןט
)ט ייצרא י
.....................................................................
ד ע
רעוואסאק
אפ
םייח
טנערג
ןופ
טפאש נס יוו־רעלופאפ
זיב
טפאשנסיוו
(
1942-1882
.)
־כעז
קיצ רא י
עכעלטפאש נסיוו
רוטא רעט יל
ףיוא
ש ידיי
ןיא
.עק ירעמא
א
המישר
ןופ
ע וויטאט נע זערפער
ןרעטס ומ
. גפ
השמ
ןאמקראטש
941
השמ
לאומש
יקסראלקש
אד
ופ
ופ
ינ