Page 152 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

םירפס
םירבע
תילגנאב
תילגנאל
ומגרות
םינמזב
םינוש לכ
םירפסה
םישורקה
;םיימואלהו
ה ת נ ״ ,ך
, ד ו מ ל ת ה
,ה נש מ
,א ר מ ג
םיעטק
ירפסמ
, ה ל ב ק ה
, ה ל י פ ת ־ י ר ו ד י ס
ם י ר ו ז ח מ
לכל
.םיגחה
המכ
םירפס
ומגרות
תילגנאל
םרוקמו
ירבעה ןתינ םהב
דומע לומ
.דומע
םירפסה
הלאה
ואצי
בורל
תאצוהב
בקעי״
״ףיש י״ע
הרבחה״
תידוהיה
תאצוהל
,״םירפס
.היפלרליפב
םיעודיה
:רתויב
ת ר ב ח מ
י ר יש מ
הש מ ןב
ב ק ע י
ן ב א
א ר ז ע
םיהגומ
םיראובמו
י״ע םייח
ידארב םע
םוגרת
ילגנא תאמ
ה מ ל ש י ד
א ו ל י ס
ס ו ל י ס - כ ה ,ן
,היפלרליפ
,ר״צרת ׳מע
401
.
ת ר ב ח מ
י ר יש מ
ש ד ק
ר ש א
ה מ ל ש ל
ה ר ו ה י ־ ן ב
וכרענ
והגוהו
י״ע
ם י י ח ר ב ד א י םע
םוגרת
ילגנא תאמ
ה נ י נ
ת ש א ׳ר
ן ת נ
ן ב
ר י א מ
,ה מ ל ש
,ח״פרת ׳מע
192
.
ת כ ס מ
ת י נ ע ת
ןמ
ד ו מ ל ת
י ל ב ב
ההגוה לע יפ
יבתכ די
םינוש
תואצוהו
תוקיתע
הקתענו
תפשל
תילגנא י״ע
י ב צ מ ל ט .ר
,היפלדליפ
,ח״פרת
םידומע
243
.
א ת ל י כ מ
י ב ר ד
. ל א ע מ ש י
האצוה
השדח
י״פע
יבתכ די
םיסופדו
םינשי
םע
יוניש
תואחסונ
הארמו
תומוקמ
םוגרתו
תורעהו
תפשב
תילגנא תאמ
ב ק ע י
ל א ל צ ב
. ן א ב ר ט י ו ל
השלש
םיכרכ
,ד״צרת
.ה״צרת
ר פ ס
ם י ר ק ע ה
י ב ר ל
ף ס ו י
. ו ב ל א
תאמ
קחצי
,קיחה
העבראב
םיקלח
חתפמו
,תורעהו
,היפלדליפ
.ץ״רת
ר פ ס
ת ו ע ס מ
ן י מ י נ ב
ה ר י ל ו ט מ
םגרות תאמ מ א ר ק ו ס
ן ת נ
. ר ל ד א
,ןודנול
.ז״סרת
ת ל י ס מ
ם י ר ש י
ל ר ׳
ה ש מ
ם י י ח
. ו ט א צ ו ל
האצוה
השדח םע
יוניש
תואחסונ
הארמו
תומוקמ
םוגרתו
תורעהו
תפשב
תילגנא תאמ
יכדרמ
םחנמ
,ןאלפאק
,היפלרליפ
,ץ״רת ׳מע
230
.
ה ש מ ח
י ש מ ו ח
ה ר ו ת ם ע
ש ו ר י פ
״ש ר ,י
םגרותמ
תילגנאל
תאמ
םיובנזור
ר״דו
.א .א
ןאמרבליז
תופתתשהב
םע .א
יקשאלב
.לו
.ףסוי
תאצוה
אריפאש
ןייטנלאוו
,ופתושו
,ץ״רת
.ןודנול
ת א ו ו צ
י נ ו א ג
, ל א ר ש י
וטקול
וכרענ
והגוה
וקתענו
י״ע
ל א ר ש י
ן ב
ך ו ר ב
ב א־ר ב ר ה .ם
ינשב
,םיקלח
,היפלדליפ
.ז״פרת
— א מ —