Page 166 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

ך תא
ןוח ריה
ינבל
םירוענה
.״תדלומ״
ןאמכיפ
הלע זא
ץרא ל
1 ל
בשיש הב דע תנש
.ד״ערת
ץ ור פ ב
המחלמה
תימלועה
׳א
f
,ןיל ר ב ב
לבא
טלמנ
םשמ
ה יס ורל
הבש בשי
דע
הכפהמה
5
.תיבש
,ורזח ב
תנשב 1919
ץרא ל
,לארש י
ךישמה
ת כ ירעב
,״ת־ םגו
ך רע
תונשב
1920 - 1919 תא
ןוחריה
,״תורבעמ״
וי ןועו
ם ידל יל
.״ץראה״
תנשב
ה״פרת
ףתתשה
ת כירעב
.״חולשה״
ך־?ו תא
רפס
״ץראה״
אציש
תנשב
ז״פרת
תאצוהב
.״ריבד״
ט ״פרת -ח ״פרת נג
אצמנ
ןאמכיפ
בוש
השראווב
ףתתשהו
םש
תכ
״הפוקתה״
ת כ ירעב ו
ירפס
תאצוה
לביטש םגו ךרע תא
ףם;ב
,״ןסינ״
ובוש ב
ץרא ל
לארש י
הנמתנ
ך ר וע ל
״םינזאמ״
אוהו
?1 הרשמ:!
וז דע
תישאר
תנש
,ב״שת זאש
רטפתה
.הכירעהמ
םג
!( תא
רפס״
,״ק ילאיב
אציש
תנשב
ד״צרת
לב ויל
םיששה לש
1
רר
.חונמה
דבל£
ת כירע
״םינזאמ״ה
ףתתשמ
ןאמכיפ
ת יברמב
םינותעה
ז םיצ
לא רש י־ץרא ב
,הק ירמאבו
םסרפו
הברה
,םיריש
תואמ
ז ,םי-
תוסמ
תומישרו
םידיעמה
לע
תוננער
וח ור
םצועו
.ונורשכ
המישר
הרצק
ירפסמ
ןאמכיפ
תירבעב
הריש
,ם יל
תאצוה
,׳׳הישות״
,השראוו
.ב״ערת
־
יריש
,םידלי
תאצוד
,״תונמא״
טרופקנארפ
,ןיימד
1922
.
* א ו ,ת
תאצוה
,״תואושמ״
,ביבא־לת
.ז״פרת
,שמש
,תומיאופ
תאצוד
,לביטש
,ביבא־לת
.ד״צרת
םי ל ע
,ת וד ש
תאצוה
,לביטש
,ביבא־לת
.ה״צרת
.ב הסמ
ת רוקבו
,ת וו
תאצוה
,״הירומ״
,הסירוא
.ט״ערת
, ה ר וש ב
תאצוד
דסומ״
,״קילאיב
,ביבא־לת
.ה״צרת
ן מ ח נ
ב א י ל ק י
ויתודלות(
ינבל
,)םירוענה
תאצוה
תקלחמ
ךוניחה
לש
תסנכ״
,״לארשי
,ביבא־לת
.ג״צרת
־ י
, ו נ ר ו ד
דמוע
עיפוהל
תאצוהב
״םע
״דבוע
.ביבא־לתב
— ז כ —