Page 167 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

בזע זא תא
השראוו
בשו
,ה יברסבל
.ותדלומ־זוחמ
אוה
בשייתה
זא
,ה ווא ילב
הרייע
הנטק הבש רג
רפסמה
הדוהי
.גרבנייטש
עבראכ
םינש בשי
ןאמכיפ
,ה ווא ילב
החונמב
.ה וולש ו
אוה
סנרפתה
,הארוהמ
םלוא תא
תרוק
וח ור אצמ
רק יעב
ת ורפסב
אוהו
ליחתה
בושחל
לע
םירפס־תאצוה
הלודג
םשב
.״תורפס״
תנשב 1908
עיפוה
הסידואב
ץב וק
ויבתכ לש
רפוסה
וה ילא
,ק ינאדיימ
דבאתהש
ליגב לש ד״כ
,םינש םע
אובמ לע
ת ודלות וייח
תכרעהו
ות דובע
תיתורפסה
לש
קינאדיימ
תאמ
.ןאמכיפ
וא ובמב
הז
הארה
ןאמכיפ
תא
ונורשכ
ןיוצמה
רקבמכ
.יטתסא
ת ודלות וייח
לש
קינאדיימ
תובותכ
ת ויבבלב
הבר
הנבהבו
הקד
ת וריצ יב
רפוסה
.ללמ ואה
תנשב
ע״רת
ספדנ
ונממ
אובמ
ףיקמ לע
הדוהי
גרבנייטש
שארב(
קלחה
ןושארה לש
ויבתכ
ואציש לע יד י
.)״הירומ״
ינשב
וירמאמ הלא עבק ול
ןאמכיפ
דובכדכוקמ
דחאכ
יבוטמ
םירקבמה
םיאסמהו
.ונת ורפסב
ויתוסמ(
ירמאמו
תרוקבה ולש םה
תמאב
הריש־יקרפ
םיפי
שיו םהב
דוס ימ
.)יפארגויבוטבאה
םלוא םא יכ
רצ יב ול
ןאמכיפ
םוקמ
ד ובכ
ת ורפסב
,תירבעה
לכב תאז
בשח זא
ןאמכיפ
קלתסהל
תדובעמ
תורפסה
רותב
תונמוא
רמאו
שידקהל
תא
ומצע
.הארוהל
םשל הז אב
הנדורגל
לבקתנו
דימלתכ
םיסרוק״ב
״םיאנדורגה
דמ ל ו
לצא
ןרהא
,םאטשנהכ
עיפשהש
וילע
הברה
.ותוישיאב
תונשב 1912 - 1908 השע
ןאמכיפ
,אנליווב
הסידואב
השראוובו
דבע ו
ריכ זמ כ
ריכזמ,״םלועה״תכרעמ
תאצוה
ךרועו״ה ירומ״ם ירפסה
הקיתוילביב״ה
״הלודגה
האציש
ידי־לע
.״הישות״
״הקיתױלביב״ב
וז
ספדנ
רפס
ויריש
ןושארה
״םילועבג״
םגו בתכ תא
תואובמה
יבתכל
ללה
,ןילט ייצ
.ק .א
אריפש
יכ דרמ ו
ןרהא
.גרובזניג
דבלמ
ות דובע
,וז
סיפדה זא
,םיריש
תומישר
ת וכרעה ו
,״םלועה״ב
״חולשה״
םינותעו
.םירחא
םגו
ףתתשה
רוביח ב
ןונגסה״
״ירבעה לש
יקסנירק
רביח ו
תא
תויתמוטסירכה
םיקרפ״
,״םינושאר
״םיליבש״
ה יטמוטסירכו
ת ידיאב
ראפ״ לוש ןוא
״קלאפ
ךרע ו
תופתתשהב
ןמ לז
ןיזייר תא
היגולוטנאה
לש
הרישה
תידיאה םשב יד״
עש ידיא
.״עזומ
תנשב
ב״ערת
ןמזוה
ןאמכיפ
תאמ
תדוגא
םירומה
ץרא ב
לארש י
— ו כ —