Page 168 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

בקעי
ןאמכיפ
ם י ש ש (
ה נ ש
) ו ת ד ל ו ה ל
בקעי
,ןאמכיפ
הנשבש וז וגגח
ץרא ב
לארש י
הקירמאבו
תא
ת דלוה ־לבוי
םיששה
,ולש אוה דחא
ישארמ ינוב
ונת ורפס
ר וד ב
:הזה
,ררוש מ
,רפסמ
,רקבמ
,םגרתמ
רבחמ
דומ יל־ירפס
.ך ר וע ו
אוה
דל ונ
׳גב
,ולס כב
,ב״מרת
ריעב
יצ לב
.ה יברס יבב
ויבא
וה ילא היה
רחוס־שיא
קסעש םג
ל ודיגב
,ןאצ אוהו
ןתנ
ונבל
ךוניח
.יתרוסמ
םלוא
ולדגב
ליחתה
ןאמכיפ
םלתשהל
ם ידומ ילב
,ם ייללכ
ןינעתהו
דוח יב
,ה ירוטסיהב
ת ורפסב
.ה יגוגדפו
םג
ליחתה
א ורקל
ןויע ב תא
ירפס
תורפסה
ת ירבעה
השדחה
םהירפסו
לש
־ירפוס
תפומה לש
תומוא
םלועה
המכש םהמ
ועיפשה לע
תוחתפתה
וית ונורשכ
.ם ייתורפסה
ןורשכה
יטויפה
הלגתנ
ןאמכיפב
וד וע ב
.רע נ
אוה בתכ זא המכ
םיריש
םיירוקמ
ףאו
םגרת
םהירישמ
לש
םיררושמ
םייסור
,םיינמרגו
םידחאש םהמ
וספדנ
תנשב
ס״רת
ןותעב
ם ידל יל
ןג״
״םיעושעש
לש
.אק רויפ
הנש רחא
תספדה
ויריש ןג״ב
״םיעושעש
וספדנ
ונממ
םיריש
םידחא
״רודה״ב
לש
,ןאמש ירפ
ודיעהש לע
ןורש כ
יט ויפ
,יא ד וו
םהמו
םיליחתמ
תא ןינמ
ות דובע
לש
ןאמכיפ
ת ורפסב
.ת ירבעה
ויריש
,הלא
רת יכ
םירישה
םסרפש
ךכ־רחא
,״חלשה״ב
״הפוצה״
,״הריפצה״ו
ויה
,ם ייריל
יאלמ בצע
.םיעוגעגו
ומכ ןכ
הלגתנ
ןאמכיפ
ויריש ב
ר ייצכ
תוזחמ
עבטה
.ףונה ־יפיו
תנשב 1903
ליחתה
עיפוהל
השראווב
ןותעה
ימויה
״הפוצה״
ת כ ירעב
,ל ופ יווד ויל
ןמ כ יפ ו
הנמתנ
ר יכ זמ ל
.תכרעמה
ימ יב
ות דובע
״הפוצה״ב
םסרפ וב
םיריש
.תרוקב־ת ומישרו
תנשב 1905
רבע
רבשמ לע
תונותעה
.ת ירבעה
״הפוצה״
דמע
,רגסהל
ןאמכיפו
— הר —