Page 169 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

לביטש
וימוגרת
ירפסמ
:הטיג
היניגפיא״
״סירוטב
,השראוו(
;)ף״רת
וטבקרוט״
״וסאט
,ם ש (
.)ג״פרת אוה םג
ליחתה
םגרתל
תא
״טסיופ״
לש
,הטיג
םיקלחו
םוגרתמ הז
וספדנ
ןעובשב
.״םינזאמ״
בקעי
ןהכ ךרע תא
ירבעה״
,״שדחה
,״הפוקתה״
ןוחריה
״הנס״
ם יכרכה ו
םינושארה
לש
ףסאמה
״תסנכ״
שדקומה
רכ זל
.ק ילא יב
דוע
ימיב
ותבש
הלוגב
ןייטצה ןהכ
ןקסעכ
ימואל
.ירב ע ו
אוה
היה
ישארמ
םימחולה
תיחתל
ןושלה
,ת ירבעה
עיקשהו
הברה ץרמ
ת ריצ יב
העונת
ת ירבע
.הלוגב
אוה היה
ריכ זמ
״הירבע״
דחאו
םימזויה לש
סוניכ
סרגנוק
ירבע
.ימ לוע
ומכ ןכ
שידקה
ויתוחכמ
ךוניחל
.ירבעה
תונשב
המחלמה
תימלועה
הנושארה
היה
הרומ
היסנמיגב
תירבעה
,זד ול ב
,ןיל ופ
ירחאו
המחלמה
הנמתנ
חקפמ
םעטמ
הלשממה
תינלופה לע
ידומ יל
תירבעה
יתבב
רפסה
םינוכיתה
לש
םידוהיה
שמישו
טנצוד
ת ורפסל
תירבעה
השדחה
ןוכמב
יעדמ ל
תודהיה
.השראווב
התע אוה יח
רצ ויו
ץרא ב
.לארש י
ונתאצב
הלוגב
ונרתיוו
לע
,לכה לע
,ץראה לע
לבא -ש דקמה
אל לע
.הפשה
אל
ונרתיוו
אלו
רתוונ -
הלוגב
.ץראבו
.י( .ח
>רנרב
ךירצ םג
תוצראב
,הלוגה אל
תוחפ
רשאמ
ץראב
,לארשי
ץמאל תא לכ
וניתוהכ
תושעל תא
ןושלה
תירבעה
,תרבודמל
תפשל
רובדד
הבשחמהו
לש
,ידודיד
םא
ונצפח
ונתיחתב
דמלשד
לש לכ םעד לכב רשא אוה .םש הז היהי
רשקד
יחה
רתויהו
ץימא ןיב םעה רשא
ץראב
לארשי
ןיבו םעד רשא
רתיב
תוצראד
סירתהו
רתויד
חוטב ינפב
.תוללובתהה
.א( .ד
)ןודרוג
— ד כ —