Page 170 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

בק י
,ןהכ
ררושמה
ירבעה
,ללוהמה
דל ונ ־ב28
,ינויב 1881 ,
.קצולשרי,
תא
ות דובע
תיתורפסה
ליחתה
תנשב 1899
״עובשה״ב
סבפ
תרושב
ירמאמ
תרוקב
דחא(
םהמ לע
המיאופה
״םודס״
.אק ,
,)א ריפש
םתחש
םהילע
אביקע״
.״ב ורדנוו
ויריש
םינושארה
״רודה״ב
לש
,ןאמש ירפ
״חולשה״
חול״ו
.״ףסאיחא
אוה
סיפדה
יש י
ם ידלי
םיפי
םלוע״ב
.״ןטק
ו יר ;
םינושארה
ונייטצה
ת וירילב
הכר
םעונבו
,ם לוצלצ
נוז־ ע
ץבוקה
ןושארה לש
ויריש לע יד י
״הישות״
,ה ש ר וו(
,)ב״סרת
דוח יבו-ת רוק בז־ה נ,
ר״ד .מ
ת א - זיירפ נרה א
בקעי
ןהכ
דחאכ
לו־.
םיררושמה
םירבעה
ת ורפסב
ת ירבעה
.השדחה
1תנע 1903 אצי
ןהכ
ץרא ל
ץייווש
דמ ל ו
םש תא
תרות
היפושלי
תטיסרבינואב
.ןר ב
תנשב 1908 רמג תא קוח
וידומ ל
ױ כ
רא ותב
רוט ק וד
.ה יפ וס וליפל
1 ימ
ותבש
ץייווש ב
רישעה ןהכ תא
תורפסה
ת ירבעה
םירישב
ם, םהב
ראית תא עבט
,ץראה
,הירה
היקמע
תודשאו
.הימימ
םתומ
םימיה בתכ ןהכ םג
םיריש
,םיימואל
םהבש ארק
דרמ ל
יי,
תולג;
הבושתלו
ייחל
הרובגה לש ימי רב
,אבכוכ
םיאנקה
ד
.יאר־ל;
יד ;
בקעי
,ןהכ
בתכש
ימימ
וירוע נ
דע ו
םויה
ופסאנ
המכב
יר.
תנשב
ה״סרת אצי
לע יד י
״הישות״
ץבוקה
ינשה
רפס״מ
י:ו
תנשב 1913
איצוה
״םלועה״
תופתתשהב(
)״הנבי״
ץב וק ל ודג
רי'
.
תנשב 1920
הליחתה
תאצוה
״הריצי״
השראווב
איצוהל
כ’
יבתכ
בקעי
.ןהכ
ואצי
:זא
ןוזח״
״יבשתה
,השראוו(
1920 ;)
,״םיטןזן:
הינופמיס
,םש(
1920 ;)
םירוענ״
,״ם ידודנו
םיריש
,םש(
,1 ןיב ״ ;)
,״תוברחה
םיריש
,םש(
1930 .)
ם דבלמ
ואצי
תאצוהב
בקעי
ןהכ
ם י ש ש (
ה נ ש
) ו ת ד ל ו ה ל
— גכ —