Page 172 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

זאמ
ואצי
לכ״
״יריש
המכב
,תורודדמ
הנורחאהו
לע ידי
״ריבה״
,ביבא־לתב
תפסוהב
םיריש
םידחא אלש
וסנכנ
תורודהמל
.תומדוקה
ןכ
וספדנ
המכ
םימעפ
רחבמ
תומיאופה
לש ג״לי
תואצוהב
.]תויממע
תחיש
,ןילוח
רעדיל ןיא רעד
עכארפשסקלאפ
תאצוהב(
רזעילא
קחצי
,)אריפאש
,דשראוו
.ו״מרת
האצוה הינש
,ט״מרתב
תישילשדו
.ח״נרתב
החרפ
ם ל ו ע
כ מ נ ד ג ,ו
רופס
.ןושאר
ינש םימי
דלילו
דחא
תיבב
ןולמ
,םיחרוא
ושארב
בתכמ
המכסה תאמ
םהרבא
ופאמ
תאצוהב(
ל״ומ
)״ץילמה״
,דסידוא
.א״לרת
48 מע׳.
האצוה
דיינש לע ידי
רזעילא
קהצי
;אריפאש
דאצוד
תישילש לע ידי .מ
.ןגיובלנצק
. י
ם ל ו ע
, ו ג ה נ מ כ
רופס ,ינש
תירחא
החמש
.הגות
,דנליוו
,ג״לרת
155 ׳מע ׳
האצוהה
תינשה
תישילשהו
.ל״נכ
.אי
ץ ר א
ל ב ב ו ח כ מ י ,ד
דבוע[
ורמאממ
לש
לאינד
ןוסלובח
,תיסורב
הספרה
תדחוימ
,״רחשה״מ
,הניוו
.]ג׳׳לרת
.בי
ח פ ט
, ה ל ו ג מ
תרוקב!
לע
״הפצמ״
לש
םיוברדצ
תרוצב
,]הידוראפ
,דשראוו
,ח״מרת 47 ׳מע
רבחמכ[
םותח
עשוהי
יולה חזמ .]
.גי ל כ
י ב ת כ
ד ד ו ה י
ב י ל
ו ד ר ו ג
,ן קלח
,ןושאר
.םירופס
תאצודב
.י .ח
יקצינבר
.שו .ד
,ןייטשנרוד
,דסידוא
,ט״מרת 224 .׳מע
.די
ת ו ר ג א
ד ד ו ה י
ב י ל
ן ו ד ר ו ג
תכירעב[
קחצי
בקעי
,גרבסייוו
העברא
םיקלח
ינשב
,]םיכרכ
,דשראוו
,ד׳׳נרת
,ה״נרת 322 ; 448
.׳מע
.וט
י ב ת כ
ה ד ו ה י
ב י ל
ו ד ר ו ג
תאצוה
״ריבד״
לת
,ביבא
.ח״פרת
ליכמ(
לע״ רהנ
;״רבכ
יקרפ״
;״תונורכז
רבד״ םוי
.)״ומויב
.זט
י ב ת כ
ד ד ו ד י
ב י ל
, ן ו ד ר ו ג
.םירופס
תאצוה
״ריבד״
,ביבא־לת
.ח״פרת 246 מע׳.
.זי
ת י ח ו ל צ
לש
, ן ו ט י י ל פ
םינוטיליפ
.םינוש
תאצוד
״ריבד״
,ביבא־לת
,ז״צרת 185 מע׳.
.חי
ר ו ר צ
ת ו ר ג א
י ל ״ ג לא
םירמ
.ןוסזומ־לקראמ
ל״וי ףוגמ בתכ ודי םע
אובמ
תורעדו
לע ידי
םדרבא
.ירעי
,םילשורי
.ז״צרת 41 מע׳.
רחבמ
ירמאמ
תרוקב
לע ג״לי
ן א מ ט ו ג ־ ן ב
לואש(
:)יקסבוחינרשט
ןודרוג
רותב
,לשממ
״חלשה״
ךרכ .א״י
ן י נ י י ר ב
: ן ב ו א ר
דדודי
ביל
ןודרוג
תובשחמ(
)תונורכזו
לכ
יבתכ
ןיניירב
ךרכ .׳א
ד ל פ נ ר ב
: ן ו ע מ ש
ררושמ
הלכשהה
-
״חלשה״
ךרכ ,ז״כ
םידומע
167-177 .
ר ב ר נ .י :.ח
הרכזא
,ג״ליל לכ״
יבתכ
,״דנרב ךרכ .׳ח
ם ו ל ב נ י ל י ל
ד ש מ
: ב י י ל
תרוקב לכל
יריש ,ג״לי
לכ״
יבתכ
,״םולבניליל
ךרכ ,׳ג
םידומע
26-85 .
— א כ —