Page 174 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

.ב ול ירק ו
םלוא םג לע
םילשמה
םימגרותמה
ךופש חור
.ירבע
תנשב
ח״כרת אצי
ץב וק
ויריש
יריש״
,״הדוהי
ובש
וסנכנ
םג
ויריש
םייסאלקה
ןיב״ יניש
,״תוירא
ת ולוצמב״
,״םי
השאה״
,״ה ידליו
ת וילידיאה ו
תנסא״
תב
״ערפיט ופ
דוד״ו
,״יל זרב ו
םהבש
ראית
ם יעבצב
ם יריהב
תא עבט
ץרא
לארש י
עבטו
ץרא
.ם ירצמ
יריש״ב
״הדוהי
םיאצמנ
םג
יריש
הבהא
יריש ו
עבט
.ם ייללכ
ת ומ יאופב
ת וילביבה
תוירוטסיההו
תורכזנה םתח
ןוד ר וג
תא
הפוקתה
תיטנאמורה
הליחתהו
הפוקתה
ת יטסילאירה
.ותריש ב
תמחלמ
הלכשהה
הצרפש זא
הטילב
הדימעה תא
ןוד ר וג
שארב
הנחמ
.םימחולה
ררושמה
ןנובתה
םהייחב
םילדה
ם יבולעה ו
לש
ידוה י
הטיל
אצמו
תא
המשאה
ם ינברב
יגיהנמבו
תודהיה
.םיקודאה
אוה אצי
המחלמל
םדגנ
םירמאמב
ם ייטס יצילבופ
ם ירישבו
םייריטאס
םג״(
הלא
ילשמ
)״הדוהי
םגו
ת ומיאופב
תויפא
וצוק״(
לש
,״ד״וי
ינש״ ףס וי
ןב
,״ןועמש
תחמשו״
״ךיגחב
.)ד וע ו
אוה האר תא
ומע
םצעב״
,״ותולפש
האר תא
העשרה״
רוקמו
״ות ולד
אלו
ל וכ י
דוע
רישל
החמש״
.״תחנו
ותריש
התיה זאמ
הרוחש״
,״ברועכ
ורונכ היה
לבא ל
וריש ו
.הניקל
ןודר וג
השענ
רוגיטקה״
״ימואלה
.ומעל
תישארב
תונש
םיעבשה
ארקנ
ררושמה
גר וברט פ ל
שמשל
ריכ זמ
תרבח
יציפמ״
.״הלכשה
ףוסב תונש
םיעבשה
הנמתנ
ך ר וע ל
,״ץילמה״
רשא וב
םסרפ
ם ירופס
.ם ינוט יליפו
ילגרל
תונישלמ
אוהש
דמ וע
שארב
תרבח
םיטסיליהינ
רסאנ
תבשב
לודגה לש תנש
ט״לרת
הלגוהו
.ש רופל
ימ יב
ותולג
בתכ תא
המיאופה
ת יריל־ת יפאה
והיקדצ״
ת יבב
,״תודוקפה
הבש עיגה
אישל
.סותפה
המיאופב
וז
ונא
םיאצומ
תא ע ר ז
תועדה לש
,יקסבשט ידרב
יקסבוחינרשט
,ד נרב ו
ילע ב
יוניש״
״ןיכרעה
.ונייחב
תנשב
ב״מרת
ואלמ ה״כ םינש
תעפוהל
תבהא״
ד וד
״לכימו
יצ ירעמ ו
ררושמה וגגח תא גח
ול ב וי
תאצוהב
לכ
ויריש
העבראב
.ם יכרכ
תנשמ
ג״מרת דע
ט״מרת ךרע
ןוד ר וג
הקספהב(
)הרצק תא
,״ץילמה״
ורפישש
ךשמו
וילא תא
יבוט
םירפוסה
םגו
ך יר דה וב
V .
— ט י —