Page 175 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

נ
5
ft
הדוהי
ביל
ןודרוג
נ
םישמה(
הנש
)ותומל
ן
לדג
םיררושמה
לש
תפוקת
,הלכשהה
דל ונ א״כ
,ולסכ ןלת
ריעב
.הנליו
ויבא שיא
,ליכשמ
ומאו
השא
העונצ
,הצורחו
נ!ש
ןולמ־תיב
יליצא ל
,ןיל ופ
ונממ
האצמ
תחפשמ
ןוד ר וג
תא יתפ ה
תויהב
ביל־הדוה י
ןב
עברא םינש
העבראו
םישדח רבכ ז
א ורקל
.ת ירבע
וירוה
ורכש ול
דמלמ
ןיוצמ םשב ׳ר
,אפיל
ידימלתמ
׳ר םייח
.ןיזולא וומ
דמלמל
הז
התיה
העפשה
<דמוצע
ךוניח
,ררושמה
אוהו
היה
וריכ זמ
דימת
הביחב
.הצרעה ו
חור
הלכשהה
הרבעש זא
זנכשאמ
הנליול
ה ררצ
דיפנכב
רענה
,ןודר וג
אוהו
ליחתה
םלתשמ
ןושלב
,תינמרגה
:יפרצה
תיסורה
.תינלופה ו
אוה
עעורתה םע
ם יריעצ
,םיליכשמ
)ופתנש
רחא ךכ
הליהתל
ם ירפוסכ
:ם יררושמכו
הכימ ףס וי
,ןוזנבל ם
,ןאלפאק
ןמלק
ןאמלוש
וסיגו
לכימ
.ןוד ר וג
ותויהב ןב
םירשע װ
המכ
םיריש
םיבוט
וסנכנש רחא ךכ
ץב וק ל
ןושארה
:ולש ״
.״הדוהי
ו
תנשב
,ג״ירת
תויהב
ןוד ר וג
ןב
םירשע
,םיתשו
דמע
ןחבמל וב
שרדמה
םינברל
הנליוב
לבק ו
תדועת
.הרומ
התואב
הנש ונ ז
הרומל
ת יבב
רפסה
ירבעה לש
הלשממה
.זב ינופב
ריעב וז
רביח תא
המיאופה
תבהא״
ד וד
,״לכימו
האציש אב
.ז״ירת
םיארוקה
םיניבמה ואר
רבחמב
המיאופה
תא ימ ו;ש
סופתל
תא
ומוקמ לש
ם״דא
,ןהכה שאר
יררושמ
לארשי
ל;ב
.ר וד
הנשכ
ירחא
תעפוה
תבהא״
ד וד
״לכימו
שגנ
ןוד ר וג
רבחל
ורפס
ילשמ״
,״הדוהי
אציש
תנשב
.ך״רת
םילשמ הלא ח,׳:
,םיירוקמ
לודגה -ם ק לח ו
ד ב וע - ר ת ויב
ילשממ
,ס ופ וזיא
רופאל
— ח י —