Page 179 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

םידוהיה
ימיב
,םדק
רר וע תא ינב
ור וד לע
ייוק יל
םהייח
תומלועהו
םירזה
םיבורקה
םהבש
םסינכה
ופאמ
וליעוה וה
ואציש
םוחתמ
.םבשומ
רפסה
תבהא״
״ןויצ
השענ
אל קר 1
ךוניחל
יטתסא
,דב ל ב יכ םא םג םרוג
ךוניחל
.ימ ואל
כיארוקה
קר
וגנעתה לע
הפשה
תיארקמה
הבגשנה הבש
בתכנ
,רופסה יכ
וארק
ותוא
.בל־טט רב
תונומתה
םהבש ראת
ופאמ תא
םייחה יה
לש
םידוהיה
ימיב
והיעשי
איבנה
ורר וע בלב
םיארוקה
□יפוסיכ
ןל
םייח
םייעבט לש םע
ישפח בשוי
לע
.ותמדא
טעמכ
השקש
y
ונר וד
ראתל תא
הכפהמה
המוצעה
ללוחש
רופסה
ברקב
ךוהיה
ןיל ופ ב
אטילו
תפוקתב
.הלכשהה
םלוא םג
,םויכ
ןיאש
;זא״ב
״ןויצ
םושמ
הרטמ
,תיכוניח אל רמנ
וחיר לש
.רופסה אוה יy
יבוטמ
םירופסה
םייטנאמורה
ונלש
בשחנו
תפומ־רפסל
ןפסב
.ת ירבעה
אוה
ספדנ
המכב
ת ורודהמ
דב וע ו
ינבל
םירוענה ל
יד י .י .ח
ם ויבט ףאו
םגרות
,תינמרגל
,ת יתפרצ
,תילגנא זיא
ת יברע
.ת יסרפו
ח
ייחמ
םידוהיה
ימיב םדק אוה םג
ורופס
ישילשה לש :מ 1,
תמשא״
,״ןורמוש
ודוס יש
ימיב
דורפה ןיב
לארש י
.הדוה יו
ו?עב
יתונמאה לפונ
תמשא״
״ןורמוש
תבהא״מ
,״ןויצ
םלוא םג וב יי
םיקרפ
םהבש עיגי
ופאמ
םורמל
ותלכי
תיתונמאה
וירוא יתבו
־י
ונל
תומלוע
םימלש
דוהש
סופא
ימואל ךוסנ
.םהילע
י׳
ופאמ בתכ
רופס
ירוטסיה
:ישילש
יזוח״
,״תונויזח
ודוסיש
תפוקתב
יתבש
.יבצ
םיקלח
םידחא
ליכה
רופסה
,הזה ובש !r
ופאמ
ראתל תא ייח
םידוהיה דע
תחימצ
תודיסחה
רוצ*לו
־ופא
,תירוטסיה
םלוא
חולשב
ופאמ תא
רופסה
רוזנצל
,גרוברטפב
ע
ותוא
״םידיסחה״
ףסכב
ףורש יש תא בתכ
.דיה
תויהבו
!־ופאמש
ריאשה
קתעה
רופסהמ
אלו
רצע חכ
בותכל
ותוא
,שדחמ 1־
רופסה
אלפנה
,הזה קרו עטק
ונממ
ספדנ
ףוסב
קלחה
שילשה ,ו,
טיע״
,״עובצ
ונממש שי ונל
גשומ לע
וכרע לש
יזוח״
.״תונויזח הז י
דאמ תא ייח
ופאמ דע ו םוי
ותומ
רעטצה לע
הרבאה
.תאזה
r
ירחא
תבהא״
״ןויצ הסנ
ופאמ
בותכל
רופס
,ילא יר
טיע״ צ ]
עיפוהש
תישארב
תונש
.םיששה
תשמחב
םיקלחה לש
ןאמור הז
ן
— ד י —