Page 180 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

הלוע לע רהה
יטוסקלאה
טיבמו
ויניעב
תומלוחה
לע
ירהנ
ןאמינה
א יליווה ו
םיכפתשמה
הז הזב
הנהנו
יפימ
ריעה
הנבוק
עבטהו
הפיה
,הביבסמש
לבא
יד יל
תגרדמ
האור״
וניאו
״הארנ
אל
,עיגה ר ב ד
רעטצהש
וילע
.דאמ
םיתניב
עדונ
וירוה ל
אוהש
רבחתה לא
,םידיסחה
ומאו
אל הנתנ ול חונמ דע
האיצוהש
םתוא
.םתרבחמ
ופאמו
ליחתה זאמ
רק בל
ות יבב לש ׳ר
וה ילא
.הלוגארמ
ות יבב אצמ ך״נת
םוגרתב
,ימ ור
םוגרתמו
הז
ליחתה
ד ומ לל תא
הפשה
,תימורה
רחאו
ךכ דמ ל תא
הפשה
תינמרגה
.ת יתפרצה ו
םג
ליחתה
תוגהל
ת ורפסב
ת ירבעה
.השדחה
ותויהב ןב
םירשע ד ר י
ונתוח
ויסכנמ לע ו
ופאמ
לטוה
שקבל ול
אצומ
.ותס נרפל
אוה
גישה זא
תרשמ
הרומ לצא
ידוה י
קיזחהש תיב
חזרמ
רפכב
ךומס
.הנבוקל
תנשב
ג״צקת
לבקתנ
הרומל
ת יבב
ידוה י
רישע
,גר וב ר ויב
הבש בשי
םינש
תודחא
םשמו
אב רוגל
,ןייסא רב
םימיבש םהה
השמש
זכרמ
הלכשהל
הבו
בשי
רקוחה
רואינש
,ש״קז
היהש
ןושארה
ריכה ל
תא
ונורשכ
ית ורפסה
לש
ופאמ
ד ד וע ו
ותוא
ת דובעל
.תורפסה
ד וע
תנשב
ץ״קת
ליחתה
ופאמ
תוגהל
ןויע רב
תביתכ
רופסה
תבהא״
,״ןויצ
הנושארבש
ארק
ותוא םשב
,״תימלוש״
ימ יבו
ותבש
ןייס א רב
בתכ תא
יב ור
.ויק רפ
םיתניב בש םע ינב
ותיב
.הנבוקל
םש התמ
וילע
,ותשא
הריאשהש
ול ןב
.תבו
ופאמ הצר זא
חיטבהל
תא
,םמויק
םשלו
הז
לדתשה
תונמתהל
הרומ
ת יבב
רפסה לש
,הלשממה
המ
גישהש
תנשב
.ח״רת
םיתניבו
ד ד נ
ה נליוול
לבקתנו
הרומל
ת יבב
הדוהי
,בוטאפא
דחא
ירישעמ
לארש י
יס נרפו
הלהקה
.ה נליווב
תנשב
ג״ירת אצי
ורופס
תבהא״
,״ןויצ
לבקתנש
הודחב
תאמ
םיארוקה
לכמ ו
רבע
ור זפ
ופאמל
תולהת
.תוחבשתו
ורופס ב
,הז
ודוס יש
תפוקתב
תיבה
,ןושארה תעב
לארשיש בשי
לע
ותמדא יחו
םייח
םייעבט
,ם יינידמ ו
חינה
ופאמ תא
דוסיה
ת ריצ יל
ת ורפס הפי
ת יר וק מ
.ת ירבעב
םלוא
רופס ב ,הז
רבדש ןיא ול םע ייח
,הווהה
ביצה
ופאמ םג
הרטמ
תיכוניח
.ויניע ל
אוה
ןוויכ
םוחלל
לע יד י
תבהא״
״ןויצ תא
תמחלמ
,הלכשהה
חוקפל
תא יניע
םיארוקה
לע
רוע יכה
לווינה ו
.םהייחבש
תונומתב
ת וילידיאה
תופיה
רציש
ייחמ