Page 181 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

םהרבא
ופאמ
ה״ע( הנש
)ותומל
יבא
רופסה
,ירבעה
םהרבא
,ופאמ
דל ונ
הרשעב
תבטב
ח״סקת
,הנבוקב
קלחב
ריעה רשא
לאמשמ
רבע ל
רהנה
,א יליוו
לעש ומש
ארקנ
רברפה םשב
.ל ופמ א יל יוו
יבא
,ופאמ ׳ר
,לאיתוקי
היה
ילודגמ
שחיה
גלפומ ו
.הרותב
וירוע נב
היה קצוי
םימ לע יד י ׳ר םייח
ןיזולא וומ
עעורתהו
םע
ןואגה
לבוקמה ׳ר
והילא
.הלגארמ
׳ר ל
לאיתוקי
התיה
העידי
הנוגה
ת ורפסב
,הלבקה לבא אוה םג היה
ןייעמ
םירפסב
.םיינוציח
תא
ותסנרפ
אצמ ׳ר
לאיתוקי
קחודב
תודמלממ
אוהו
היה םג ובר
ןושארה לש ונב
.םהרבא
ויתונורשכ
לש
ופאמ
ולגתנ
וד וע ב
.ד ל י
ןבכ עבש רבכ ע ד י
המכ
תויגוס
תורומח
,דומלתב
אוהו
אל היה קוקז
דוע ב רל
דומ ל יו
ינפב
ומצע
תיבב
,שרדמה
םלוא דחא
יניידמ
,ריעה םשב ׳ר ךונח
,ךינה םש וב תא וניע
וכ ירדה ל
.וכנחלו
ופאמל
אצי
םש
יוליע
ריעב
ם יברו
וצפק
וילע
ותחקל
ןתחל
,םתבל
לבא הכז
ידוה י
רישע
היהש
דיסח
בהואו
,הרות
תויהבו
ופאמ ןב
הרשע־עבש
הנש אשנ תא ותב
.השאל
תיבב
,ונתוח
גאדש
לכל
,וירוסחמ
ףיסוה
ופאמ
תוגהל
.דומלתב
םלוא
דחא
יד יד ימ
,ונתוח םשב ׳ר
ר זע ילא
,ינילראקה
היהש
ישארמ
ידיסח
שט יוואבויל
,הנבוקב
ןיינע
ותוא
תרותב
,תודיסחה
זאמו
ךפהנ
ופאמ
שיאל
.רחא
ושפנ
הלחב
ידומ ילב
דומלתה
לופלפה ו
,שביה
ליחתהו
דקוש לע
ירפס
הלבק
ומיסקהש
ותוא
ונתנו
ןוזמ
ושפנל
תרישע
.ןוימדה אוה
שכר ול
תואיקב
,רה וזב
ירפסב ׳ר השמ
ור יב וד ר וק
תרותבו
.י״ראה
אוה
ליחתה םג
קוסעל
הלבק״ב
,״תישעמ
קקותשהו
תויהל
האור״ל
וניאו
״הארנ
םשלו
הז
שמתשה
,תועבשהב
יפ ורצ
תומש
.תולוגסו
אוה
L
ליחתה
קחרתמ
תרבחמ
,םדא־ינב
גהנתהו
.ת וד ידב ב
םוי םוי היה
— יב —