Page 182 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

ותלוע*
תיתורפסה
לש
רת רא
הליחתה
תנשב
,ג״פקת
רמאמב
י םשב
ינזאמ״
״לקשמ
םסרפש
ירוכב״ב
.״םיתעה אוה אל
הברה
,ב ר :
דע ו
םוי
ותומ
םסרפ דוע
עברא
:ת וריטאס
לוגלג״
,״שפנ
,״ךיש
תונולת״
ינס
ינסנסו
״ףולגנאסו
תודיסח״ו
.״המכחו
םלוא
הזה
דימעה
ותוא
שארב
םירפוסה
םיירבעה
ונמזב
ת וכזבו
■נ;
יארקמה חצה אוה
בשחנ
דע םויה
דחאל
ירפוסמ
תפומה
.ונלש
ה יזוז
הריטאסב
.הנונשה
תוריטאסה
ולש
ובתכנ
ת רוצב
ןוזח
‘ וולי
ה ליל
ןהבו
שדיק
המחלמ לע
ירדס
םייחה
םייוקלה
רס ייו
f
םינבר
,םידיסחהו
יגיהנמ
תולהקה
,םיסכומהו
ףא ו
תא
יא פ ור
לק*" ראת
ם ירויצב
.ם יליהבמ
אוה הצר
ידוה יש
ה יצילג
וליחתי
W םייח
ם ייב וטק ודורפ
םשלו
ךכ חתפ
הלומעתב
ןמאל תא
!די
ת דובעב
.המדאה
אוה
איצוה לוק״
״ארוק לא
םינברה
יע ור ו
ל ד
ועיפש יש לע ינב
םהיתוליהק
בשייתהל
.ם ירפכב
אוה בהא
זב/־ הזע תא
הפשה
ת ירבעה
הצרו
הרישעהל
םילמב
,תושדח
ונא&ױי׳
ם יאור
ורמאמב
ת ודלות״
״ץולחה
בתכנש
ת רוצב
ח ישרד
ונ" ןיב
.הירבעה־הנקזה
רתד!
תמ ׳בב
מ״הוחב
,חספ
.א״ירת ןמ ז
טעומ
ינפל
ותומ הגה
r ןויע
תאצוה
,״ץולחה״
ףסאמה
,ילק ידא רה
עיפוהש לע יד י
םשל^בתכו
הז תא
ורמאמ
תודלות״
,״ץולחה אלש
קיפסה
־מ
,ותוא
ש״היו
םייס
ותוא
וח ורב לש
.רת רא םג תא
סופאה
: ת ־י:
״קשמד
רופס (
ת לילע םדה
)קשמדב
אל
.רמג
ויבת;
םיטעמה לש
רת רא
וסנוכ
רפסב
הפוצה״
ת יבל
״לארשי
צ־
תנשב
ח״ירת
הניווב לע ד י
ררושמה
ריאמ
יולה
.ס ירט ל
רפסל
ופ ר : '
תורגא
רת רא
,ויריש ו
ת ודלות ו
וייח
ובתכנש
יד יב
.ס ירט ל
הפוצה
ת יבל
״לארשי
אצי
דוע
המכב
.ת ורודהמ
-הנורחאה
:; הוו־
,ח״סרת
ף ור צ ב
אובמ לע ךרע
ת וריצ י
רת רא תאמ
ןב וא ר
.ן־י^
ם יקרפ
ם ידד וב
ועיפוה
תואצוהב
תויממע
״המידק״(
־וינב
[:י
תירפס״ו
״ללכ
.)ןיל ר ב ב
ות ריצ י
לוגלג״
״שפנ
הספדנ
גרוב־(!*
לע יד י ר״ד .י .ל
.ןוסלנצק
ת וריצ
רת רא
ועיפשה לע
הברה
ילודגמ
:ונירפ וס
,ג״לי
,ילדנמ
:
ב ייל זז
,ם ולב ניל יל
לארש י
ןייטש נרב
.או .ש
.ןא מ רב יל