Page 183 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

קחצי
רתרא
האמ(
םישמהו
הנש
)ותדלוהל
קחצי
רתרא היה דהא
ימחולמ
תמחלמ
הלכשהה
ה יצילגב
ירצ וימ
תורפסה
ת ירבעה
,השדחה
ןטס יצ ילב ופ
ןט ייפ ו
לעב
ןורש כ
יריטאס
ןיוצמ
ומשו
יפב ינב
ור וד היה
םיענ״
תוריטס
.״לארשי
אוה
דל ונ
תנשב
ב״נקת
רפכב
קשינאק
ךומסה
לס ימרפל
ובש
קיזחה
,ויבא
,המלש תיב
ןולמ
םיחרואל
םגו קסע
ת דובעב
.המדאה
אוה היה שיא
טושפ
,רש יו
ר ידא ו
וצפח היה
ת וארל
תא ונב בר
.לארש יב
םלוא םא יכ אל
הגישה וד י
רוכש ל
ול
ונבל
ם ידמלמ
,םיבוט האר
הכרב :וב
ותויהב
ןב שלש
הרשע היה יקב
המכב
תותכסמ
חכו
היה ול
לפלפתהל
תויגוסב
,ס״שה הזבו
הלע םג לע
.וידמ למ
דע
הרהמ
ורחב ול
וירוה
,השא איהו
תב ברה
.שטיבירמ
הדלי־השא
וז
התיח ומע השש
םיחרי
.התמו
אל
ורבע םימי
םיבר
והואישהו
וירוה
.תינש
ירחא
ותנותח
הינשה רבע
רתרא רוגל
ריעב
,שטוקליוו
םשו
ריכה
תעדל שיא
ליכשמ
דמלש
,הטיסרבינואב
זלהו
שיגרה
ת ונורשכב
.רת רא
ותצעב
ליחתה
רתרא
תוגהל
יבתכב
,שדוקה
ד ומ לל
תא
ק ודקד
ןושלה
ת ירבעה תאו
הפשה
.תינמרגה
אוה
קיתעה תא
ונכשמ
,ב וב ל ל
עדוותה ו
םש
,ר״ישל
רטסאפ
,שיקטונו
ישאר
םיליכשמה
םימיב
.םהה
םלוא אל
וכרא ימי
ותבש
,ב וב לב
יכ
םיאנקה
וליחתה
ף וד ר ל
ותוא תאו
וירבח
״םיליכשמ״ה
ת דוקפבו
ברה ׳ר
בקעי
ןייטש נרוא
.והומירחה
רתרא רבע זא
,יד ור ב ל
םוקמ
םש
הנמתנ
שארל
םירומה
תיבב
רפסה
.ילא ירה
ימיב
ותבש
יד ור ב ב
עדוותה לא ׳ר
ןמחנ
,לאמכורק
׳ר ףס וי
,ל רפ
ןושמש
ך ולב
ריאמ ו
יולה
.ס ירט ל
תויהב
רתרא ןב
םישלש
שלשו
הנש
טילחה
דומ לל תא
תמכח
,האופרה
הנממש
אצמי
תא
.ומהל םשל הז עסנ
תנשב
ה״פקת
.טס פדובל
שמחכ םינש
וכרא ימי
וב וש ב ו,ויד ומ ל
תנשב
ט״פקת
־ץרא ל
,ות דלומ
הצרפ
תפגמ
,ער־ילחה
הלשממהו
תירטסואה
התנמ
ותוא
עס ונ־אפורל
ם ירפכב
ת ורייע ו
םא,תוחדנ
יכ אל לבק
.רוטק וד־תכימס