Page 186 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

י לו
רפסה הזה
שדקומ
רפס ל
ילארש יה
,ללכ ב
שלשב
,תונושלה
רורמ ה ןל
הזה
שדקומ
רפס ל
,ירבעה
וננושלב
.תימואלה
ותואו
הפ!ל:
הבהאב
.ה בר יכ אל
וכרע כ
יתוכיאה אוה והכ
יתומכה
R
•1
: 1 הביבמ הרז
תרכנתמו
םיבו
םייח
םיפטוש
םיחדוקו
שי
עוקתל
v
ת ורפס
ת ירבעה
הנשיה
,השדחהו
תב
ת ורודה תבו
,ר ודה
הלח!
ת לוכ י
לש
החימצ לשו
.הח ירפ
םנמאו
םיאור ונא
רחאלש
־11 הש יר
,ה ע ירזו
ךותמ
ם ירוסי
,ם יבר
הלוע ירפ
הוושי
.ול
:
םוקת
ירק יעה לש
הריציה
הישעהו
תיתורפסה
ת ירבעה אוה
׳ד
.לא רש י
םש
םיעיפומ
םג
,התע
ימ יב
המחלמ
,סרהו
םירפס
ו.». לבא םג
הקירמא
ת ירבעה רבכ
התארה
היתותוא
.םיבוטה
ינ;
ם ירפס ו
ם יעיפומ
םג הפ
,ת ורשעל
ד וע ו
ד י
הריציה
ןוזחהו
ה•
יזו
ןוצ ר
שמשיש רפס ,הז לש
עובש״
רפסה
,״ידוהיה םרוג
־וו{
האירקה־קשחל
הינקה־תבוחו
לש
רפסה
ידוה יה
ללכ ב
יב :
.ט רפ ב
ו1
ןקתנ
ונלוכ תא המ
ונמגפש
תריפסב
.ת ורפסה