Page 188 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

רפסה
ירבעה
תאמ
םחנמ
בולוביר
רפסה
ירבעה אוה
ר ופ צ
ושפנ לש םע
.לארש י
ת וכזב
רפסה
הלע לע תמב
הירוטסיהה
היהו
.םעל
םירפסה־רפסב
ולש
הלגתנ
ות ר יצ יורח ורך וא ג
ור וא ל ו
השע תא
וכ ר ד
השקה
הלתפנהו
יכשחמב
הלוג
.רכ נו
ןכ ו
רתכוה
םעטמ
הירוטסיהה
רובכה־םשב
:לודגה
םע
.ר פ ס ה
רפסב רצא םע
לארש י
תא
תוהמ
ושפנ
רש ועו
,וח ור
רפסב
רצבתה
תעשב
ןברוח
שקבו
הנומא־זוע
תעשב
.שואי
וב הנב תא
ת וכלמ
,וייח רשא
הברח
,תואיצמב
וב ו
תיצה תא שמש
ןוזחה
הוקתהו
ת ירחאל
.םימיה
ר פ ס
,הרותה
ר פ ס
,ת ירבה
ר פ ס
לכל-ם ייח ה
םיגשומה
םיידוהיה
,הלא
םיקומעה
םנכתב
םיפיקמהו
,םתועמשמב
ףרט צ נ
גשומה
.״רפס״
יכ וב
ב״כבו
ויתויתוא
זכרתנ
דכלת נו
לכ
ידוס יה
ןמאנהו
חורבש
.לארש י
״אה ב
ירבעה אוה תושי
היח
,תטטורו
לכ ו תוא תואו
ר וצ י- וב
,יח
שמשמה למס
ללפתמהו
םיהלאל
לע
םולש
.לארש י
ורכ ז(
אנ
תא
תניחת ב״כ
תויתואה
ינפלמ
וניבא
םימשבש
ל ילב
.)!ןברוחה
םאו
תוא תחא
ה לוכי
ע ירכה ל
תא
ל ע - ף כ ה
תחא המכ
המכו
שיש חכ
הערכה
,ר פ ס ל
אוהש תוא
תפומו
,םלועדכעל
וניאש
ע ד וי
.ןויל כ
,םנמאו
ךשמב
ת ור וד
,תופוקתו
ת ול ילב
לפ וא
שואיו
ימ יבו
גרה
,ןויל כ ו
היה םע
לארש י
טלמנ
לא
,וח ור־טלקמ
לא
ם א -רפסה
הז
רפס
םירפסה םאו
הז
,ת וליפתה ־רוריס
םא הז רפס
דומלתה םאו
ר וד יסב
רמוחה
ותכירע ו
-
ושענש
םעטמ
תורדתסהה
תירבעה -
:ופתתשה
.א .ר
יכאלמ
.חו
.ץישפ יל
ןושארה
רביח תא
תומישרה
לע
םירפוסה
ו
רחבמ״
םירפסה
,'םיירבעה
-ינשהו
תא ראש
תומישרה
.תויפרגוילביבה
תרותו
דעווה
תכרעמהו
הנותנ
םהל
.הזב