Page 190 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

ןכות
םינינעה
1.
רפסה
םחנמ-ירבעה
ב ול וב יר
...........................................
ה
2.
ינפל״מ
ןורא
ק ילא יב .נ.ח - ״ם ירפס ה
................................
ח
3.
ירמאמ
.א ־־ה רכ ז
יכאלמ
קחצי
רתרא
.א .ר
כאלמ
ייל
4.
ירמאמ
.א - ל ב וי
יכאלמ
בקעי
ןהכ
....................................................................
ג כ
בקעי
ןאמכיפ
................................................................
ה כ
5.
ה יפרגוילב יב
רחבמ
םירפסה
םירבעה
ואציש
תונשב
-ב״שת ־ז״צרת
. טכ
תמישר
ירפס
ם ידלי
- .ח
ץיש פ יל
.................................
ז ל
תמישר
תוניגנמ
םיטילקתב
םירישל
.ח -ם יירבע
ץיש פ יל
. מ
6.
םירפסמ
םימיכחמ
לע
ןיק ניל וג.נ- ת ירב ע ה
.......................
מ
7.
ם ירפס
ם ירבע
.מ-ת ילגנאב
.ג ןלג
....................................
א מ