Page 85 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

פ א ר ו י ס
ןאגרא(
ןופ
.ברא
טעטימאק
ןיא
)עקיסקעמ
עקיסקעמ
ג ר א ו ו ג נ ו י
ןדרא(
)ןלוש
קראי־וינ
פ ו י ל י ש ע ר י י ד
עיצארעדעפ(
ןופ
עשיליופ
)ןדיי
קראי־וינ
א י ק ו ף
רעשידיא(
רוטלוק
דנאבראפ
ןיא
)עניטנעגרא
סאנעוב
סערייא
ד ע ר ש פ י ג ל
סאנעוב
סערייא
ט נ ו ז ע ג
,טנוזעג(
,ענעיגיה
ערעלופאפ
)ןיצידעמ
קראי־וינ
ע מ י ט ש ר ע ק א ט ס י ל א י ב
רעקאטסילאיב(
)טפאשנאמסדנאל
קראי־וינ
ר ע ד נ י ק
ל א נ ר ו ש ז
גאלראפ(
)״תונתמ״
קראי־וינ
נ י י ל ע ב ן
ראקיא(
לאנרושז
)
קראי־וינ
ס א ד
ע ש י ט ס י ל א י צ א ס
ט ר א ו ו
.צאס<
)דנאבראפ
אטנאראט
ר ע ד
י ח ר ז מ
ג ע ו ו
יחרזמ(
)עיצאזינאגרא
קראי־וינ
א ו נ ז ע ר ש ט י מ ע
רענאיצילאג(
)ןטפאשנאמסדנאל
קראירינ
ס א ד
ע ש י ד י א
ק ל א פ
עשיטסינויצ(
)עיצאזינאגרא
קראי־וינ
ר נ א ב ר א פ
ע מ י ט ש
.א(
.צאנ
.ברא
)רנאבראפ
קראירינ
ר ע ר
ר ע ש ט ו ב
ר ע ט ע ב ר א
רעשטוב(
ןאינוי
לאקאל 234)
קראי־וינ
ה א י ר ק ה
ה ש ו ד ק ה ו
תרוגא(
ידיסח
)ר״בח
קראירינ
צ י י ט פ ר א ג ן
אעדיוועטנאמ
ר ע ז ד נ ו א
ט י י צ
.קירעמא(
עיצאגעלעד
ןופ
)"דנוב״
קראי־וינ
צ ו ק ו נ פ ט
טעדנירגעג(
ןיא 1892 )
קראי־וינ
ע ש י ד י י
ר ו ט ל ו ק
ףוקיא(
)לאנרושז
קראירינ
ש י ק א ג א
אגאקיש
א ל ע ף
קראירינ
א י נ ז י ך
קראירינ
ע ש י ט ס י ל א י צ א ס
ע מ י ט ש
.דיי(
.צאס
)דנאבראפ
קראירינ
2
: ם י ש ד ח
י י ו ו א ב ל ע ט ע ר
לאנרושח
ראפ
,טפאשנסיוו
.גסיורא ןופ
)אוויי
קראי־וינ
ע ש י ד י י
ך א ר פ ש
ראפ(
יד
ןעמעלבארפ
ןופ רער
רעשידיי
ללכ
)ךארפש
קראירינ
ט י י צ
: ן ט פ י ר ש
ס ע צ י ר ד נ י א
ם ו י
ב ו ט
ן ט פ י ר ש
אגאקיש
ט ר א ו ו
ק ע ט א י ל ב י ב
.ש(
)רעצעז
קראירינ
ם י י ה
ן ו א
ג נ ו א י צ ר ע ד
.ציפא(
ןאגרא ןופ יד
עשידיי
)ןלוש
קראירינ
ע ש י ד י י
ג נ ו א י צ ר ע ד
לוש(
לאנרושז
ןופ
.צאנ
.ברא
)דנאבראפ
קראי־וינ
א ו נ ז ע ר ו ו ע ג
שיליופ(
רעשידיי
)דנאבראפ
אעדיוועטנאמ
י ד
ן ר ע נ א י פ
י ו ר פ
ןרענאיפ(
ןעיורפ
)עיצאזינאגרא
קראירינ
ד ע ר ח ב ר -
טפירשטייצ
ראפ
.דנעגוי
.גסיורא
ךרוד גנוע״
״םירוה ייב
רער
רעשטיוואבויל
יכמות,
״םימימת
הבישי
ןיא
.לאערטנאמ
־ - _ ח ק
[
66
]