Page 86 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

ר ע ד ע נ ע ק
א ד ל ע ר
לאערטנאמ
א י ד י ש ע ר
ל א נ ר ו ש ז
אטנאראט
י ד פ ר ע ס ע
סאנעוב
סערייא
י ד
ע ש י ד י א
ג נ ו ט י י צ
סאנעוב
סערייא
ג נ ו ט י י צ נ ג ר א מ
סאנעוב
סערייא
ן א ס
ר ע ל ו א פ
ע ש י ד י א
ג נ ו ט י י צ
ןאס
,לואפ
ליזארב
ס ק ל א פ
ט א ל ב
אעדיוועטנאמ
ר ע נ א ו ר ע פ
ע ש י ד י א
ג נ ו ט י י צ
,אמיל
ורעפ
ר ע י ר א ז א ר
ן ב ע ל
,איראזאר
עניטנעגרא
א י ד י ש ע פ ר ע ס ע ר אי עד
אריענעשז
2
ן ו א
3
ל א מ א
: ך א ו ו
ד ע ר ו ו ע ג (3 לאמ א
)ךאוו
עקיסקעמ
י ד ש ט י מ ע
(2
לאמ א
)ךאוו
עקיסקעמ
ס א ד
ע ש י ד י א
ט ר א ו ו
(2
לאמ א
)ךאוו
,געפיניוו
עדאנאק
: ע כ ע ל ט נ ע כ ע ו ו
ר ע י נ ר א פ י ל א ק
ע ש י ד י א
ע מ י ט ש
סאל
סעלעגנא
ק א נ א ד ע ר נ י י ס
,אטנאראט
עדאנאק
ר ע ד
ר ע ש י ד י א
ד ר א ק ע ר
טנאס
סיאול
ע י י ר פ
ר ע ט ע ב ר א
ע מ י ט ש
קראירינ
ו י נ
ר ע ק ר א י
ט א ל ב נ כ א ו ו
קראירינ
ר ע ק א ו ו ל י מ
ט א ל ב נ כ א ו ו
יקאוולימ
ר ע ש י ד י א
ר ע פ מ ע ק
טאלבנכאוו(
ןופ
)צ״פ
קראירינ
ן ט ע ז א ג ן ו א ן י ז א ג א מ ן ע י ל י מ א פ ר ע נ א ק י ר ע מ א
קראי־ױנ
ר ע ד
ר ע נ א ק י ר ע מ א
קראירינ
א ט ר א פ
י ר ג ע ל א
ע ש י ד י א
ע ס ע ר פ
אטראפ
ירגעלא
2
: ע כ ע ל ט נ ע כ ע ו ו
ר ע ש י ר א ט ע ל א ר פ
ק נ א ד ע ג
ןאגרא(
ןופ
עקניל
)צ״פ
קראירינ
ש ד ו ח
: ן ל א נ ר ו ש ז
ר ע ד נ י ק
ג נ ו ט י י צ
.גסיורא(
ןופ
.ברא גניר
רערעל
)טאר
קראי־וינ
ג ע ר ע כ ט י ק י י ט
ןאגרא(
ןופ .א .ל .ג .וו ).י
קראירינ
א
ן פ י ו
ע ו ו ש ל
ןטסילאיראטירעט(
)עפורג
קראירינ
ס א ד
ע י י ר פ
ט ר א ו ו
סאנעוב
סערייא
ע ד ר
ר ע ק ע ו ו
ןאגרא(
ןופ .דיי
.צאס
)דנאבראפ
קראירינ
ר ו ט ל ו ק
ן ו א
ג נ ו א י צ ר ע ד
.געגסיורא(
ןופ
.ברא
)גניר
קראי־וינ
ד ע ר פ ר י י נ ד
ןאגרא(
ןופ
.ברא
)גניר
קראי־וינ
ר ע ד
ר ע ש י ד י א
ר ע מ ר א פ
קראירינ
[
65
]
— זק —