Page 88 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

עוויטקעלאק
.קרעוו
.סעידעפאלקיצנע
.רעכיבטנאה
ןכאנאמלא
לג״דא
ןלאנרושמ
ןענעז
.ןסאלשעגסיוא
סעבאגסיוא־לאטראווק
ןענעז
אי
.)טנכייצראפ
עניימעגלא
עטרירטסוליא
,עידעפאלקיצנע
׳דער דוד
.טאלבדלאג
רעטשרע
:דנאב
1920 , 1000 ;׳ז
רעטייווצ
:דנאב 1923 , 880 .׳ז
עניימעגלא
,עידעפאלקיצנע
ןדיי .ג
וואנבוד
דנאפ ןוא
,אקיצ 1942 , 703
.םידומע
,ךאנאמלא
גארטייב
ןופ ןדיי וצ םער
יובפיוא
ןופ
.עקירעמא
10
עקיראי
ייליבוי
ןופ
.צאנרעטניא
.ברא
.ןדרא 585 .׳ז
רעשינאקירעמא
,ראדנעלאק־סקלאפ
׳דער
רדנסכלא
,יוואקראה
1894-5 , ׳ז 80.
וויכרא ראפ רער
עטכישעג
ןופ
ןשידיי
רעטאעט
ןוא
,עמארד
׳דער ר״ד
בקעי
,יקצאש
,קראירינ-ענליוו
1920 , 531 .׳ז
)אוויי(
ןדאפדלאג
,ךוב
׳דער ר״ד
בקעי
,יקצאש 1926 , 104 .׳ז
.ןטפאשקרעוועג
ךובלמאז
וצ
קיצפופ
ראי
ןבעל ןופ יד
עטקינייראפ
עשידיי
־קרעוועג
.ןטפאש
:עיצקאדער
,גנאל
סיראמ
.ןואטסנייפ
׳צעד 1938 ,
ח״מר ןוא
176
.ןטייז
טרעדנוה
ראי
.ןדאפדלאג
׳דער ר״ד
בקעי
,יקצאש 1940 , 192 ,׳ז
.אוויי
,ענליוו
׳דער ןופ
םיפעי
,ןירושי
1935 , 1012 .׳ז
יד
טלעוו
ןוא יד
טייהשטנעמ
. . .
רוטאנ
ןוא
רוטלוק . . . 1918 .
׳דער .מ
.ןאמרעט
רעוואדולבאז
סקנפ . . . 1925 .
׳דער
בקעי
.קאילפערק
ךובלמאז
וצ רער
עטכישעג
ןופ רער
רעשידיי
,עסערפ
1934 . 64 .׳ז
׳דער ןופ ר״ד
בקעי
.יקצאש
ךובלמאז
דובכל םעד
ייווצ
טרעדנוה
ןוא
ןטסקיצפופ
לבוי
ןופ רער
רעשידיי
.עסערפ
1937 , 254 .׳ז
)אוויי(
יקסוואלטישז
.ךובלמאז
עשראוו
,)קראירינ(
1929 , 479 .׳ז
טנזיוט ראי
,קסניפ
׳דער ר״ד .ב
,ןאמפאה
1941 , 500
.ןטייז
ךובראי
ןופ
לייטפאמא
,אוויי
1.
׳דער ןופ ר״ד .א
,ינודקומ
ר״ד
בקעי
.יקצאש 1938 ,
348 .׳ז
ךובראי
ןופ
לייטפאמא
,אוויי
2.
׳דער ןופ
שובייל
רערהעל
ןוא לדוי
.קראמ 1939 ,
329 .׳ז
םואעליבוי
ךוב
דובכל
רעד
רעקיראי־קיצרעפ
ץנעטסיזקע
ןופ
רעוואקטראשט
ןייראפ־אריפש
ןיא
קראי־וינ
. . .
רעטנוא רעד
גנוטייל ןופ
םשרג
,רעדאב
224 .׳ז
רער
רענאקירעמא־שידיי
.ראדנעלאק־סקלאפ
׳דער
רדנסכלא
.יוואקראה
4
,דנעב
1900-1895
.
יד
עשידיי
ןטפאשנאמסדנאל
ןופ
,קראירינ
ןבעגעגסיורא
ןופ .י .ל ץרפ
רעביירש
,ןייראפ
1938 , 400
.ןטייז
׳דער .י .א
.שטנאר
[
63
]
— ה ק —