Page 94 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

ן ט י י ק כ ע ל נ ע ז ר ע פ
ן ו א
ס ע י צ ו ט י ט ס נ י א
70. א
ע ג נ ו
,ר :.מ יד
,עיצארעדעפ
סאוו
יז זיא
,ןעוועג
סאוו
יז זיא ןוא סאוו
יז
ףראד .ןייז 36
.ןטייז
ןבעגעגסיורא
ןופ רעד
רענאקירעמא
־עדעפ
עיצאר ראפ
עשיליופ
.ןדיי
71.
ךאנאמלא
ןופ יד
עשידיי
ןלוש־רעדניק
םייב
ןלאנאיצאנרעטניא
־רעטעברא
.ןדרא 104
.ןטייז
72. א
י ג ל ,ן :.מ
םאבלא
1939-1878
. 48
.ןטייז
ןבעגעגסיורא
ןופ רער
־ןגראמ״
״טײהײרפ
וצ םער
ןטייווצ
,טייצראי־ןיגלא
,רעבמעוואנ
22 ןט 1941 .
73. ב ר ע נ ע ,ר
ף ס ו י
: ם י י ח
ןופ ןייז
ןבעל ןוא
.ןפאש
ךובלמאז
םוצ
נאװצ ‘
ןטסקיצ
.טייצראי
טריטקאדער
ןופ
המלש
,יקסנעזדארג
ןבעגעגסיורא
ןופ .י .ח
רענערב
גייווצ 169
שידיא
רעלאנאיצאנ
רעטעברא
דנאבראפ
׳
376
.ןטייז
74. ב ־ן א ר ,י :.ר
,המיבה
גנוטיילנייא
ןופ ר״ד .א
,ינודקומ
עטייווצ
־ראפ
עטרעסערג
,עגאלפיוא
404
.ןטייז
גאלראפ
.ל .מ
,ןייטש
.אגאקיש
75.
ר ו ב א ק א ו ו ןוא .וו
: ן ע ז א ר
ןגעוו
.גניר־רעטעברא
זיא
קיטיונ
א
גנורעכעה
ןיא
רעייא
?ליב 16
.ןטייז
76. ד ע ר ג א ל י צ י א נ ע ,ר
ךובראי
ןבעגעגסיורא
וצ רער
רעטפניפ
רעכעלרעי
ןאשנעוונאק
ןופ יד
עטקינייאראפ
רענאיצילאג
ןדיי
ןיא
,עקירעמא
טריטקאדער
ןופ אנח
,דלעפסעטאג
שידיי
37
.ןטייז
77. ד ע ר ו ו י ל נ ע ר:
טעמדיוועג
םער 80 ןט
גאטסטרובעג
ןופ .בא
אהאק ,ן
ןבעגעגסיורא
ןופ םער
ןטקינייאראפ
יוו
רענל
טעטימאק־ספליד
וצ רער
טייהנגעלעג
םנופ 5ןט
ןכעלרעי
לאב ןיא
לעטאה
,לאטיפעק
־קאדער
טריט ןופ
םיפעי
,ןירושעי
48
,ןטייז
קראירינ
.יטיס
78.
ץ ר פ ה י ר ש ב י י ן וצ( ןייז
ןטסקיצכעז
,)גאטסטרובעג
ןבעגעגסיורא
ןופ
םער
ןייבשריה
טעטימאק־לבוי
,)עפורג־יובפיוא(
סאל
,סעלעגנא
,עינראפילאק
רעטנוא
רער
עיצקאדער
ןופ .ש
,רעגינ
,ראטקאדער
,ןיקלע
.ראטערקעס
לאירעטאמ
301
.ןטייז
79. י ד
ן ד י א
ן י א
, ע פ א ר י י א ־ י צ א נ
דאירעפ
ראורבעפ
1939 -
־מעװאנ
רעב 1941 . א
עידוטש ןופ
טוטיטסניא
ראפ
עשידיי
.םינינע
־ארגאמימ
,טריפ 189
.ןטייז
80.
ן מ ל ז
ז י ל ב ע ר צ ו ו י י ג י ו ב ל ־ ב ו .ך
ןבעגעגסיורא
ןופ
טעטימאק־לבוי
וצ ןייז
קיסיירד
ןקיראי
ןשירארעטיל
,ייליבוי
לאירעטאמ
122
.ןטייז
81.
, ק י נ ש ט א ב א ט
:.א רער ןאמ ןופ ,דיל
ןגעוו
אשיז
,יודנאל
ןבעגעגסיורא
ןופ
גאלראפ
השמ
לאומש
,יקסראלקש
60
.ןטייז
82. ט י ר ק ע ,ל
ד ו ד
: ר ע ב
יד
עכעלטנגוי
.עניב
עטכישעג
ןופ יד
־שידיי
עשיאערבעה
עשיטאמארד
.ןטפאשלעזעג
.ש״ת-ן״רת
204
.ןטייז
־סיורא
ןבעגעג
ןופ םער
טעטימאק־רוטלוק
ןופ רער
ורביה״
רוטארעטיל
״יטעייסאס
.)?עיפלעדאליפ(
83. ט ו י ז נ ט י א ר פ י נ ס :ק
עטכישעג
ןופ רעד
,טאטש רער
רעשידיי
,בושי
,סעיצוטיטסניא
עלאיצאס
,ןעגנוגעוואב
,ןטייקבעלנעזרעפ
־טפאשלעזעג
[
57
]
— ט צ —