Page 96 - Jewish Book Annual Volume 1

Basic HTML Version

ט י י ק ש י ד י י
ן ו א
ע ש י ד י א
ן ע מ ע ל ב א ר פ
43.
עשידיא
רעטעברא
ףיוא רעד ךיוה ןופ
רעייז
.עבאגפיוא
טכיראב
ןופ רעד
רעלאנאיצאנ
ץנערעפנאק
ןופ
ןשידיי
,טעטימאק־רעטעברא
142
,ןטייז
,קראירינ
ראונאי
19-17 , 1941 .
44.
טוטיטסניא
ראפ
עשידיי
:םינינע
,םארגארפ
רענאקירעמא
רעשידיי
,סערגנאק
רעשידיי
,סערגנאק־טלעוו
20
.ןטייז
45.
ע נ י י מ ע ג ל א
, ע י ד ע פ א ל ק י צ נ ע
ןדיי .א 655
.ןטייז
,דנאפרואנבוד
זיראפ 1939 .
עטייווצ
,עגאלפיוא
ןבעגעגסיורא
ןופ .ש
דנאפ־וואנבוד
ןוא
״אקיצ״
ןיא
.קראירינ
46.
ע נ י י מ ע ג ל א
, ע י ד ע פ א ל ק י צ נ ע
ןדיי .ב 607
.ןטייז
,דנאפרואנבוד
זיראפ 1940 .
עטייווצ
,עגאלפיוא
ןבעגעגסיורא
ךרוד רעד
״אקיצ״
ןיא
.קראי־וינ
47. ב ר ע ס ל א ו ג( א נ צ ע ו ו י ט ,)ש
: ה נ ח
קלאפ ןוא
דנאל
תבש־גנוע(
,>ןגארטראפ
204
.ןטייז
ןבעגעגסיורא
ןופ א
ןלעיצעפס
,טעטימאק
,רעוונעד
.אדאראלאק
48.
, ק י ב ר ד ב א ר ב ד :ם
טלעוו
ןוא
,םייד
,ןעייסע
191
.ןטייז
־טפיוד
ףיוקראפ
גאלראפ
דשמ
לאומש
.יקסראלקש
49. ג א ר ד י ,ן
: א ב א
עלאיצאס
יירעביולגרעבא
ןוא
,קיטירק
304
.ןטייז
־סיורא
ןבעגעג
ןופ רעד
רעשידיי
רעשיטע
.טפאשלעזעג
50.
, ד ל א ו ו נ י ר ג
ב ר ד
י ו ל
ק ח צ י
: א ״ ט י ל ש
ת״ידעב
רפס
תרדט
,לארשי
יד
עקיטיונ
תובלד
ראפ
תרדט
,החפשמה
,ןבילקעגנעמאזוצ
ןבעגעגסיורא
ןוא וצ
ןעמוקאב
ייב יד
סידייל
ירעליזקא
ןופ יד לדק
תגורע
םשבד
קראירינד
.יתבר 27
.ןטייז
51.
, ק ו ר ד
: ד ו ד
יד
םישרפמ
ןופ רעד
,דרות
רעייז
,ןבעל
רעייז
ןפאש ןוא
רעייז
.ןקריוו
,דנאלשטייד
ןליופ ןוא
.עטיל 234
.ןטייז
גאלראפ
דשמ
לאומש
.יקסראלקש
52.
, ג ר ע ב ד ל א ג
: .ב א
רעזדנוא
טייצ
,טמוק 263
.ןטייז
ורביד
גנישילבאפ
.ינאפמאק
53. ג א ל ד ב ל א ,ט
: ד ו ד
ענעבילקעג
.ןטפירש ןיא
ףמאק ראפ רעד
רעשידיי
,ךארפש 234
.ןטייז
ןבעגעגסיורא
ןיא 148
,וינעווע־טפניפ
.קראירינ
54. ר ג א א נ ו
, י ק ס ו
: ן ב ו א ר
קחצי
לאוי
יקצעניל
ןוא ןייז
.רוד
־רעד
ןעגנורעניא
וצ ןייז
טרעדנוד
ןקיראי
.גאטסטרובעג
ןיא
ןטייווצ לייט
ןעמוק
תונורכז
ןופ .ר
.יקסוואנארג
128
.ןטייז
גאלראפ
ןגעק״
.״םארטש
ןבעגעגסיורא
ןופ
גאלראפ
.״ןגעלאק״
55. נ
, ר ע ג י
:.ש יד
טייקיכארפשייווצ
ןופ
רעזדנוא
,רוטארעטיל
52
.ןטייז
ןבעגעגסיורא
ןופ
סיאול
דעמאל
דנאפ ראפ
רעזדנוא
רוטארעטיל
ןיא
עדייב
,ןכארפש
,טיורטעד
.ןעגישימ
56.
, ן א מ י י נ
ב ר ד
ם י ר פ א
ל ש י פ
רעוואקאמ(
)בר : םש ןוא
,תפי
199
.ןטייז
[
55
]
— ז צ —