Page 100 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

,שילגנע
,טרירטסוליא
טריטקאדער
ןופ
ף ס ו י
ד נ א מ י י ד
.)דנא״א
ןיא םעד ךוב
טניפעג
ךיו
ץוחא א
גנוביירשאב
ןופ םעד
,ןברוזו־יצאנ
ךיוא
עכעלטע
ךעלטיפאק
תונורכו
ןוא
ןעגנוביירשאב
ןופ
ןקילאמא
ןשידיי
ןבעל ןיא
,ןיועשורב
,רעדיל
ןטכיראב
.וודאא
רעד
רעטקינייאראפ
ר ע ו ו א ט א כ ל ע ב
טעטימאק־ספליה
ןיא רינ
קראי
טאה
ןבעגעגסיורא
א
ר ע ו וא ט א כ ל ע ב ״ ן י יל ק
ק נעד נא
״ךוב
קראירימ
1950 , טשינ
,טריניגאפ
)טדירטסוליא
טימ
עכעלטע
ןעלקיטרא
ןגעוו םעד
ןקילאמא
ןשידײ
ןבעל ןוא
ןגעוו
ןברוח
,וואטאכלעב
טעבראאב
ןופ
ן מ ל ו
, י ק ס ו ו א ל ד ו פ
ןוא טימ
ןעלקיטרא
ןגעוו
רעוואטאכלעב
ןיא
עקירעמאךופצ
ןוא ןיא
.עניטנעתא
יד
רעקראירינ
טפאשנאמסדנאל
ויא ךיוא
ןעװעג
רעײו
װיטקא ןיא
ןטײרגוצ סאד
קרעװלמאו
״ ב ע ל כ ־א
ט א ,"וו
טאוו
טניפעג
ךיו
טציא ןיא
קורד ןיא
סערייא־סאנעוב
ןיא( םעד
:גאלראפ
סאד״
עשיליופ
.)"םוטנדיי
סאד
ךוב־רוכוי
׳ ב מ א ר א ז ,
ןבעגעגסיודא(
ןופ
רעבמאראז
,טעטימאק־ףעילער
קראירינ
69,1947 ,׳ו
,טרירטסוליא
טריטקאדער
ןופ
) ן א מ פ ר א ד
טיג א
ןצרוק
ןכעלטכישעג
קילברעביא
ןופ 1687 ויב
1939 , ןא
טעבדא ןופ .ו ייש ק ו וא ס יק .א .נ
ןברוח״
"במאראו
ןוא
עכעלטע
ערענעלק
,ןעלקיטרא
לע יפ בור
תונתכו
ןוא
.רעדיל
יד
ר ע ו ו א כ ע ל ע ש ו
טפאשנאמסדנאל
טינ
סיורא ןיא
אגאקיש א
ר ע ו ו א כ ע ל ע ש ו ״
, ך י ט ע ל ו ב
עכעלטעטקורדעגפאןענייוסעואוו
ןטעברא
ןגעװ רעד
עיגאלאריטראמ
ןוא םעד
דנאטשרעדיװ
ןופ יד
רעוואכעלעשו
ןדיי ןיא רעד
רעשיצאנ
סרעדנוואב(הפוקת
ךייר ויא רעד
רעלעיצעפס
רעמונ
ןופ
רעבאטקא
40,1949 ,יו
.)טרירטטוליא
סאד ך מ
ומ א ל ״ ש "ע
ןבעגעגסיורא(
ןופ
ןטקינײאראפ
רעשומאל
,טעטימאק־ףעילער
קראירינ
1946 , 63 ׳ו ןיא
,שידיי
27 ׳ו ןיא
,שילגנע
,טרירטטוליא
טריטקאדער
ןופ .ה
) א ק ט א ב א ס
טאה
עצרוק
ןעלקיטרא
ןגעוו
רעד
עטכישעג
ןוא םעד
םוקמוא ןופ
רעשומאל
.ןדיי
רעד
רעטסערג
לייט ןופ רעד
עבאגמיוא
ויא ןגעוו רעד
טייקיטעט
ןופ יד
רעשומאל
ןענייאראפ
ןיא
.עקירעמא
סאד
לכיב ןופ ל ו וע
י ר פ ד מ :ןא
סאד״
ןבעל ןופ יד ןדיי ןיא
שטירועמ
רעטנוא רעד
רעשטייד
עיצאפוקא
ןוא
רעייו
"םוקמוא
ויא
ןבעגעגסיורא
ןופ
רעשטירועמ
דעטיינוי
ףעילער
קראיריע
30,1947
)׳ו
ןוא ויא א
טכיראב
ןגעוו רעד
עידעגארט
ןיא םעד
.לטעטש
םאד
ך ו ב ־ ק נ ע ד נ א
ןופ
״ ר א ו וד י ו וא נ ״
ןבעגעגסיורא(
ןופ
־יוואנ
רעראווד
טעטימאק־ספליה
ןיא
,סעלעשודנא־סאל
1947 ,
טריטקאדער
ןופ
יד
רוטארעטיל־ןטפאשנאמסדנאל
ראפ יד
עטצעל
10 ראי
אצ