Page 104 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

א
עלאטנעמונאמ
עלאנאיגער
טעברא ויא םאד
ךובלמאז
» 000 1
ר א י
״ ק ם נ י פ
קראירימ
500,1941
׳ז
םיורג
,)טאמראפ
,טרירטסוליא
.דער ןופ ר״ד .ב
ן א מ פ א ה
, ) ן ו י ב צ (
טימ רעד
ףליה ןופ ר״ד
, ר ע ו ו א ס א ק
ר״ד
ן א מ ר ע ה
,ק נ א ר פ
,ק י נא ה
,ש ט י ו וא ד
.ש .ל
, ן א מ ר ע ד י י נש
ע ט א נ
, י ק ס ו ו א ל ז א ק
ןוא
ךאנ 18
ערעדנא
;םירבחמ
ןבעגעגסיורא(
ןופ ר״א
שטנערב
210 .)
םע ויא
ךעלגעממוא
רוציקב
ןבעגוצרעביא
םעד
טלאהניא
ןופ םעד
ןקיואד
ןכייר
.דנאב רע
,טגאמראפ
םוצ
,ליפשייב
םרעדנוואב
עקיטכיוו
ןלאירעטאמ
ןגעוו
טראפםנארט־ףיש
ןוא
לדנאה־טיונארט
ןיא
-קסניפ
ןיילק״
,״גיצנאד
ןגעוו
רעד
גנולקיווטנא
ןופ רעד
רעשידיי
עירטסודניא
ןוא רעד
רעשידיי
,טפאשרעטעברא
עקיטכיוו
עשיטםיטאטם
־אמ
,ןלאירעט
א
גנוביירשאב
ןופ
רענילראק
תודיסח ןוא ריא
ףמאק טימ יד
,םידגנתמ
א ללש
ןלאירעטאמ
ןגעוו
רעקסניפ
.םינבר
םרעדנוואב
־כיװ
קיט ויא יד
גנורעדליש יוו יווא יד
ןשטייד
ןבאה ןיוש
תעשב םעד
ןטשרע
גירק־טלעוו
טעוועטאבעלאבעג
טימ
ןדאטעמ ןופ
ןלאטורב
.רארעט ריא
טנאסערעט
ויא רעד
דאויפע טימ םעד
םענעגנולעג־טשינ
־עיצאוירארגא
טנעמירעפסקע
ןיא
.קינאוויא
א
טיירב טרא
ןעמענראפ
תונורכו
ןופ רעד
רעשיטסינויצ
ןוא
.גנוגעוואב־רעטעברא
רעד
רעטייווצ
לייט ןופ ךוב ויא
א ןימ
רעשיפארגאיב
ןאקיסקעל
ןוא א
גנולמאו
ןלאירעטאמ
ןגעוו
רעקסניפ
ןטפאשנאמסדנאל
ןיא
.עקירעמא
יוו א
גנוצנעגרעד
וצ ״ 1000 ראי
״קםניפ ןאק
טכארטאב
ןרעװ רעד
רעלעיצעפס
ל א נ ר וש ו ־ ־ י י ל י ב ו י
ןופ םעד
רעקםניפ״
־רעטעברא
גניר
שטנערב
210 ,
םאד״
ןבעל ןיא ןוא
םתא
רעודנוא
קראירינ(״שטנערב
65,1948
,׳ו
,טרירטסוליא
טריטקאדער
ןופ .ש
ש ט י ו וא ד
טימ רעד
ןופטעבראטימ
.א ו יו י נ ב
.)גרע ןופ
ןשיראטםיה
טקנופדנאטש
ןענײו
יד
עטסקיטכיוו
יד
ןטעברא ןופ ״ד ר
י ל ו י
ן י ל א ג ר א מ
רעטנואקסניפ(
רעד
רעשיטעוואס
טפאשרעה
1941-1939
) ןוא ןופ .ל ל ע וו י :ן
ןברוח
.קסניפ
םע
טרעוו
ךיוא
טכארבעג
א
לטיפאק
רעקסניפ
תונתכו
ןופ
ר״ד
ם י יח
י י ו ו צ מ ,ןא א
עצרוק
עטכישעג
ןופ
רעקסניפ
׳רב 210
ןוא
ערעדנא
,ןעלקיטרא
ןלעוואנ
ןוא
רעדיל
ןופ
עטנאקאב
עשידיי
.רעביירש א
ערעדנוואב
טייקמאוקרעמפיוא
טנידראפ
רעד
רענעפא״
ווירב וצ
ערעודנוא
ןיא(״רעדניק
)שילגנע ןופ
ן ו ר ה א
. ג ר ע ב נ י י ו ו
וצ יד
ענעטארעג
עכעלטפאשנאמסדנאל
םעיצאקילבופ
ףראד ןעמ
ךיוא
ןענעכערוצ
םאד ןוב
,ץ ע ד א ר א ה ״
א
ע ט כ יש ע ג
ן ופ א
ש ט טע ל 42 1
942-1 1״
קראירימ
238,1948
,'ו ךייר
,טרירטסוליא
יד
רוטארעטיל־ןטפאשנאמסדנאל
ראפ יד
עטצעל
10 ראי
זפ