Page 107 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

םתעבשרעה
טעבדא
ןבאה
ךישממ
ןעוועג
ערעדנא
רעקאטסילאיב
.רעביירש ד ו ד
, י ק ס ו ו א נ י ט נ ע מ ע ל ק
רעד
ראטקעריד
ןופ דעד
טפאשלעזעג״
ראפ
עטכישעג
ןופ
״קאטסילאיב
טאה
ןבעגעגטיורא
א ךוב
.א .ד .נ
ןבעל״ ןוא
םוקמוא ןופ
רעקאטטילאיב
'אטעג
קראירימ
1946 ,
96 ׳ו
.)טדירטטוליא
טאד ויא א טוג
,רעטריזיטאמעטטיס
רעראלק
קילברעביא
רעביא
,ץלא טאוו
זיא
ןעמוקעגראפ
ןיא
קאטטילאיב
טניז
ינוי 1941 זיב רעד
עיצאדיזוקיל
ןופ
,אטעג
ןוא ךיוא ךאנ רעד
־אדיזוקיל
,עיצ ןיא יד
סרעקנוב
ןוא
,'סענילאמ״
טעבראאב
ןפיוא ךמס ןופ
־ראפ
ענעדייש
.תודע־תויבג
ןא
רעדנא
,טעברא טאוו
טציטש ךיז רעד
רקיע ףיוא
עכעלנעחעפ
ןעגנובעלרעביא
ןוא
עכייר
עשיראטנעמוקאד
ןלאירעטאמ
זיא יד
טיירב
עטכארטראפ
עיפארגאנאמ
ןופ ד ” ר ש מ ע ו ן ר א ט נ ע :ר , ח ו ר ב ן
ק א ט ס י ל א י ב
ןוא
,"ט נגעגמ וא
טאוו טאה ךיו
ןביוהעגנא
ןקורד
רעקאטסילאיב,ןיא
"עמיטש
)קראירימ
טניו ׳מונ 243
׳טקא-יטפעס(
1946 ,
ךאנ טשינ
.)טקידנעראפ
ללכב
ידזיא
ר ע ק א ט ס י ל א י ב .
״עמיטש
ןבעגעגסיורא
ןופ
םעד
רעקאטסילאיב״
״רעטנעצ
ןוא
טריטקאדער
ןופ ד ו ד ס א ןה יוו
רעד
רעלעיציפא״
ןאגרא ןופ רעד
רעקאטטילאיב
טפאשנאמסדנאל
ןיא
,'עקירעמא
ןא
רעתמא
רצוא ןופ
עכעלטכישעג
ןלאירעטאמ
ןגעוו
־ילאיב
,קאטס לע יפ בור
,תונורכז
סעיפארגאיב
ןוא
עכעלנעורעפ
־רעביא
ןעגנובעל
ןופ רעד
,טייצ־יצאנ
עשירארעטיל
ןעגנופאש ןגעוו
,קאטסילאיב
רעדליב
.וו׳זאא
עכעלנע
ןלאירעטאמ
טגאמראפ
ךיוא יד
:טפירשטייצ
ר ע ק א ט ס י ל א י ב ״
״ ןב ע ל
ןיא
.קראירינ
א
עטירד
עשידאירעפ
עבאגסיוא
ר ע ד ״
ר ע ק א ט ם י ל א י ב
' ט נ ײ ר פ
אןופןבגעגסיורא(
’ר
׳רב 88)
טגנערב
ךיוא
ןרעייטשוצ
וצ רעד
עטכישעג
ןופ
רעקאטסילאיב
,ןדיי ץא
עריא ייווצ
עלעיצעפס
:סעבאגסיוא
יד
ע ב א ג ס י וא
ן ופ
5 4 9 1 (45 'ז ןיא
,שילגנע 75 ןיא
,שידיי
טריטקאדער
ןופ
ב ק ע י
ק א י ל פ ע ר ק
,)ה׳׳ע ןוא יד
ע ב א ג ס י וא
ן ופ
1950 (110 ,'ז
.דער
ןופ .מ
,ש יבא ד
,ף א ר ג
י ק צ י ב א כ
ןוא .ל
. ) ר ע ו ו ל י ס
יד
עבאגסיוא
ןופ 1950 ויא א ךס
רעכייר ןוא
טגאמראפ
עכעלטע
־טרעוו
עלופ
ןרעייטשוצ
וצ רעד
עטכישעג
ןופ רעד
רעשידיי
־רעטעברא
גנוגעוואב
ןיא
.קאטסילאיב
א
עקיטכיוו
גנוצנעגרעד
וצ יד
־רעדנביוא
עטנאמ
סעיצאקילבופ
ויא רעד
רעלאטנעמונאמ
:םאבלא־רעדליב
. ב י א ל י ס ט א ק ”
טריטקאדער(
ןופ ד ו ד ס א ה ,ן
ןבעגעגסיורא
ןופ
.לאיב
.ברא
,טעטימאק
קראי־וינ
386,1951
)׳י טימ 1200
,רעדליב
־רעד
דפ
ןאמדירפ