Page 128 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

םרננוקה
:ירבעה
ןויערה
ושומימו
הס
ינש
םימואנ
םירחא
ונינרה תא
תובבלה
לילב
:החיתפה
ומואנ
לש
רוסיפורפ
ףסוי
רנזולק
ומואנו
לש דש
ךונחה
רבעשל
ןמלו
.רוש
ותושיגרב
תירוטסיהה
עבק
רנוולק
תודבוע
תוירקיע
הווהב
:ילארשיה
דוסי
הנידמ
ץוביקו
.תויולג
םשכ
ץראש
לארשי
הכמתנ
תפוקתב
םיאנומשחה
לע ידי
לבב
םירצמו
ןכ
חרכות
לארשי
,השדחה
,ותעדל
ןעשיהל
לע
ינוילימ
םידוהיה
םייחה
ץוחמ
.לארשיל
Do ut des
- יהוז
המסיסה
החכוהש
לע ידי
לצרה
בייחתשו
םג תא
הנידמה
:הריעצה
הילע
תחקל
רמוחב
תתלו
.חורב
יתשו
תועצה
תומיוסמ
עיצה
רוסיפורפ
:רנזולק
)א לכ
ידוהי
בייח
דומלל
.תירבע )ב
תנידמ
לארשי
תבייח
חפסל ץעוי
יתוברת
לע לכ
הילוסנוק
לעו לכ
תורירגש
.תילארשי
העשב
רנזולקש ךשמ תא
להקה
ויתונעטב
תורשיה
,וכרדכ
ריעסה רוש תא
תואמ
םירבעה
םוכיסב
םהיתולועפ
:רבעשל
ינמאנ,
״םינמאנה
ולעפ
םדודיבב
אלל
תוקת לומג
וכזו
תוארל תא
הנוחצנ
לש
הפשה
תירבעה
תנידמב
.לארשי
תריואב
תובהלתהה
הדוה אלו
הדוה
הגיצנ
ימשרה לש
תונכוסה
םכרעב
לש
ישעמ
תירבה
תירבעה
.תימלועה
ותכרב לש םייח
ןמצייוו
םהיתוכרבו
לש
החמש
,ףסא
רוטקירה
לש
הטיסרבינואה
תנשב
,י׳׳שת
רוםיפורפ
םוחנ
,ץשולס
שאר
תיריע
םילשורי
לאינד
,רטטוא אישנ
תורדתסהה
תירבעה
הקירמאב
לאומש .י
,יקסבורוב
ברה
ישארה
צ״לארה
ןב ןויצ
ריאמ יח
לאיזוע ףא ןה
ורשה חור לש גח לע
להקה
הלילב
ןושארה
תולילמ
.סרגנוקה
ינשב
םימיה
םיאבה
וסנכתנ
יריצ
סרגנוקה
תופסאל
תושלושמ
,רקבב
רחא
םירהצה
.ברעבו
עשת
תופסא
תוימשר
וכרענ
ךסב לכה
םעטמ
.סרגנוקה
ךונחה
,ירבעה
תורפסה
,תירבעה
הבצמ לש
העונתה
תירבעה
םיאשונה-םלועב
הלאה
ודמעוה
םינוידל
לע ידי
םירפוס
םירקוחו
,םיאנידמו
ומרתש
םהיתומורת
התוחתפתהל
לש
הנידמה
החותיפלו
לש
ונתוברת
.תוצופתב
וז
,דתיה
םעפה
הנושארה
תודלותב
ונמע
,תושדחה
םידוהיש
הקירפאמ
,תימורדה
,הניטנגראמ
לארשימ
תוצראמו
תורחא
ונתנ תא לכ
תמיש םבל
תויעבל
.תוינחור
תחלשמה
תוצראמ
תירבה
הטלבתה
רפסמב
הירבח ברה
רשוכבו
.הישעמ
ישנאו
חור
םילשוריב
ביבא־לתבו
וארה
,תעדל
יכ
דבלמ
םרכהו־םיכה־יבע
םיאצמנ
הקירמאב
םג
םירבע
ילעב
רועיש
המוק
.ילאוטקלטניא
םאו
רכוית םהל
הדבוע ,וו
הנתשי
סחי
תושידאה
יכרצל
תוצופתה
.םיינחורה
דדועתה
תירבה
תירבעה
תימלועה
תא
הדומיל
לש
ונתורפס
הקיתעה
?השדחהו
קזחתה תא
רפוסה
ויצמאמב
םיינחורה
תאו
הרומה