Page 129 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

דס
נלשרבליז
השודיח
לש
תנידמ
לארשי
ביצה
תויעב
תורומח
ינפל
תודהיה
:תימלועה
שריתה
תנידמ
לארשי
תא
המוקמ לש
תונויצה
ונלסחתו
?ןיטולחל
ןיאה
םולח לע
סרגנוק
ירבע אלא
דירש
,רבעמ
דבאש
וילע
?חלכ
הדיתע לש
תונויצה ררג
,םיחוכיוו
אלש
וקספ דע
ונימי
אלו
ומייתסי
.הרהמב
סרגנוקה
ירבעה
ררוע
התודגנתה
לש
תונכוסה
,תידוהיה
הנעטש
,הקוחב
יכ
הילע
הילעו
דבלב
גואדל
יכרצל
תוברת לש ללכ
לארשי
יכו
סרגנוק
ירבע
תנשב
י־שת וניא אלא
הנגפה
םעט־תרסח
־תרסחו
ןכות
התבוטל
לש
ןושלה
.תירבעה
תמועל הו
ונעט
םירבעה
םהינוגראל
,םהינימלו
ידיקפש
תונכוס אל
ולכוי
חתפל
העונת
,תירבע יכ
םתדובע
תנווכמ
יפלכ
רעונה אלו
יפלכ
.םינומהה
רתי לע :ןכ קר
ץמאמ
ףתושמ
םעטמ
סרגנוקה
ירבעה
תונכוסהו
תידוהיה
דדועי
תא
דומיל
הפשה
תירבעה
תאו
החופיט לש
תורפסה
תירבעה
לכב
תוצרא
םהירוגמ לש
.םידוהיה
םיחוכיווה
םירעוסה
םינותעב
יבתכבו
תעה
םיירבעה
אל
וענמ תא
ידעו
הנכהה
לארשיב
תוצראבו
תירבה
םתדובעמ
ןעמל
.סרגנוקה
,עלסה
ליבקמה
לקשל
,ינויצה
רכמנ
םירעב
,תורייעבו
םיריצה
,ורחבנ
תוינכתה
.ונכות
התודגנתה
לש
תונכוסה
אל
הלכי
תודסומל
,םייתוברתה
ודמעש
ונימיל לש
:סרגנוקה
הטיסרבינואה
,תירבעה
דעו
ןושלה
,תירבעה
וכרמ
תורדתסה
םירומה
,לארשיב
דסומ ברה
,קוק
בולק
ן׳אפ
,ירבע
סרגנוקה
ידוהיה
,ימלועה
תורדתסהה
תירבעה
הקירמאב
.םירחאו
ותישארב
לש שדוח ילוי
ועיפוה
יריצ
סרגנוקה
םינושארה
תוצראמ
תירבה
לארשיב
ועיקשהו
תא לכ
םצרמ
דוביעב
םיטרפ
סוניכל
.ירוטסיהה
הרשעבו
שדוחל
בא
סנכתנ
סרגנוקה
ותבישיל
.הנושארה
תואישנ
דובכה לש םייח
,ןמצייוו
אציש
ץייוושל
םשל
,יופיר
העבט
ןיעמ
הקנפשוג
תימשר לע להק
רהנש,סרגנוקה
בורקמ
קוחרמו
םלואל
YMCA
דוגיא,(
םיריעצ
)״ירצונ
לומ ןולמ ךלמ דוד
.םילשוריב
םולח לש
ינש
תורוד אצי
תריפסל
שממה לע ףא
םילושכמה
םיילאוטקלטניאה
.םייפרגואיגהו
,םילשורי
תריב
לארשי
תינחורה
ימימ
ךלמה
,דוד
הלצא תא היפי
םודקה לע
לעפמ
םידבעה
.שדחה היהו
הוב
םושמ
קדצה
,יטויפה
ריעבש
םיזוחה
הקיתעה
חתפ
בקעי
ןהכ תא
סרגנוקה
םואנב לע
ובצמ
יתוברתה
לש םעה
לארשיב
.תוצופתבו
אוה
היהש
ינושארמ
םימחולה
,סרגנוקל
דמע לע
הכרע לש
הפשה
תירבעה
ילככ
הלואג
חוככו
קדהמ
תא
םידוהיה
רחא
םנברוח
:לופכה רחא
ןדבא
םידוהיה
תונחמב
דמשה
םייפוריאה
רחאו
הנדבא
ינחורה לש
תודהיה
.תיסורה