Page 134 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

*תודהיה■
לש
סדורב
טנ
תועדומב
ולא תא
תלעות״ה
רתויה
'הלודג
לש
יבתכמ״
םיתעה
רודב
."הזה
ןכות,
'םינינעה
לש
"הרובדה,
ןוילגב
ינשה אוה
הידוראפ
טוקלי״
יבהנ
,״יספו־ןב
ספדנש
ךותמ
די־בתכ.
ןשי ״ןשונ
ידי־לע דוד
והיעשי
;שוברבליז
יריטאס־ריש
רבכ״ היה
,"םימלועל
לע
רבחמ רווח לע
םיחתפה
רוכמל תא
ורפס
םירישעהו
םיצפוק תא
םהידי
םיברסמו
תונקל
תא
רפסה
,ונממ
םימוירופאו
םהינש-םיפירח
לש
.םדורב
םינוטיליפה
ינשב
תונוילגה
םינורחאה
םה
רופס
רויצו
תאמ
,שוברבליז
ףתתשהש
"תודהיה״ב
םג
םיבתכמב
הניוומ
וספדנש
ןוילגב
.יעיברה
יפכ
ונאש
םיאור
התיה
״תודהיה,
השודג
,תרופסב
לבא לד היה
הקלח
.הרישב
לכב
תעברא
תונוילגה
וספדנ
קר ינש
םיריש
וריש(
לש
סדורב יניא
איבמ
:)ןובשחב
לש
,דבולטוג
רבדאש
וילע
,ןלהל
ותחנאו
לש
ל״ליה ןב
ר״כש
הדוהי(
ביל
)אדנאל
לע תומ
ירויפיטנומ
אבש
ןוילגב
.יעיברה
וריש לש
רבולטוג
ספדנ
ןוילגב
,ןושארה
ררושמהו
םדקמ וב תא
תודהיה,תעפוה
”,
עיבמ
תושגר,תא
״ושפנ
םיזורחב
:הלא
!תודהיה
!תודהיה
חור
!וניפא
עמשל ךמש רבל
ישפנ זוע
.תשבול
אלה חא
תודהיה שפנ
ונמואל
תא שפנ
,שפנל
ךתואו
'איה
,תשרוד
ייה יל
הכורב לע הדש
,ונתורפס
יקיזחהו
ךב
ךוקשנו
לכ ינב
.ונתירב
םג ןקו
ירפוס
לארשי
םימיב םהה
ןמלק
,ןאמלוש חלש תא
ותכרב
תעפוהל
תודהיה״
בתכמב
ךורע
סדורבל
הבושתכ
לע
ותנמזה
ףתתשהל
ןותעב
.שדחה עגונ דע בלה
וסחי
יבבלה לש
רפוסה
שישיה
בורעב ומוי
תפש״ל
ונשדק
,״התורפסו
ןתיחתש איה
ותמחנ
הדיחיה
ימיב״ וינע
.רדורמו
רבדב
ותופתתשה
'תודהיה״ב
אוה
,בתוכ בגא
רואית
:ובצמ
התוא,
,ישפנ
ךא המ
השעא ידיו
תורוסא
ילגרו
םיתשוחנל
:ושגוה ,הה ואב ימי
,הערה
ימי
,הנקזה
ועיגהו
םינש רשא
ינבא ףגנ ןה רוצו
לושכמ לע
יכרד לעו לכ
יצפח
,ישפנ
הנקזה
גלשת
תולסמ
,יבבל
ךילשת
החרק
יתבב
ישפנ
רופכו
ארונ
רופת לע ץע ייח
דימשהל
וירפ
לעממ
וישרשו
,תחתמ הנבו
הרוכב
תומה
חלשי
יב
ויריצ
:םיעגרל
םיריצ
,םילבחו
ביאכמ םינש
ןוילכו
,םיניע
קיפ
םיכרב
הלחלחו
םינתמב
יהאו לכ
םימיה
הלוח
,עוגנו
לובכ ץע לע
שרע
,עורש דיבו
לגרו
אל
לכוא
,עוגנל ךלו
אופיא המ
השעא
!?ידידי
,הה ןיא יב חכ
תויהל רזוע ךל
תאשלו
ךתא
אשמב
בתכמ
.״ךתע לכב
תאו
חיטבה ול
חולשל
םירמאמ
״תודהיה״ל
לבא
הנתה ינש
:םיאנת
תחאה,
יכ ןבא
הנפה
בתכמב ךתע יהת קר תמא
הנמאנ
לכו
וירבד ויהי
םידסוימ
לע
ינדא
הרותה
הבותכה
,הרוסמהו
תינשהו
יכ
קיחרת
וילעמ לכ
ירבד