Page 138 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

'תודהיה.
לש
סדורב
הנ
שיגדמו
תא
הערה
הכורכה
הוב
ירפוס״ש ינב
לארשי
ולחה
תוקחל תא
םירפוסה
ימעל
,'ץראה המ
איבהש
תריציל
תונותע
תיתגלפמ
תחאש
תררוצ תא
הינשה
תמחלנו
,הב דע
ןותעש דחא
בותכי״ ודי
תוימואלל
ינשהו
ףיטי
תוללובתהל
םהינשו
דחי
ועיגי דע הצק
.״ןורחאה
אוהו
ףיסומ
תוטנל וק לע
םינותעה
:םהיתומגמו
הלא״
י ק י ו ח מ ל
ת ד ה םע לכ
הילבה
,היתויזהו
הלאו
ם י נ ק ת מ ל
ומישי
םהינפ םע לכ
רותורומו
רשא
ואיבה :ונל הלא
ובתכי
לע
:םלגד
בתכמ״ יתע
תודהיהל
,"ת יתמאה
:הלאו
תודהיהל״
ה ל א - ;״ ה ר וה ט ה
הלאו
גהלב
,הברה
םיפורחב
,םיפודנו
לוקב
,הלומה
םערב שערו
ורבדי
תא
ם ה י ב י ו א
,רעשב ומי
ףא
,וללקי
אצי קתע
םהיפמ םשו
תודהיה
.'ללחתמ
אוה רווח בוש לא
:הלאשה
ונלה״ התא םא
,'?ונירצל
םעפהו
םשב
,ת ו ג ל פ מ ה
אוהו
:רמוא
׳!אל,״ הנענ םג
,ונחנא אל םכל אלו
!םכידצל
אל
תוגלפל
םישנ ,בל אל
םילדבנל
ןנוכנ
,ע״כמ יכ םא רש אבצ
־תודהיה
תללוכה היהי
הלעה
,הזה שקבי
תא
בוטה
רשאב
,ונללהיו-אצמי
הארי
תא ערה לכב
םוקמ
ריהויו-אוהש
תא
,םעה
לבקי
תא
תמאה יממ
ורמאש
קחרתיו
ןמ
רקשה
רשאב אוה ;םש
הלעה הזה
דומעי
לעמ לכל
תוגלפמה
םימיב
,הלאה
תודמה
תובוטה םישי ול וקל
תועדו
תורשי
;תלוקשמל
תא
ותבהא
הועה
ומעל
הולת
,תבשוימ־העד
לע די
תושגרה ךלת םג
,הנובתה
םעו בלה
ףתתשי
םג
;שארה
הלעה .דוה שקבי
ליצהל
ונדובכ
דובכו
ונתורפס
וניביואמ
,הצוח
שקביו
אוצמל םג רוזמ
הפורתו
תוכמל
וניבבל
,'המינפ
אוהו
ךישממ
ראתל תא בצמ
לארשי
ץוחמ
.תיבמו
סדורב אל
עגנ
ורמאמב
הז
הלאשב
תוימואלה
האלמש זא תא ללח
תונותעה
.תירבעה
ןיא אוה
דדצמ
התוכזב
ונניאו
דגנתמ ,הל לבא
וירבדב
דהדהמ דה לק
ויתונויערמ
עיבהש
וירמאמב
לע
הלאשה
תימואלה
דיגמ״ב
."הנשמ םג
ומוכיס
רבדב
הכילהה
ליבשב
,יעצמאה
ונא
םיאצומ
תדה״ב
"םייחהו
קלח(
׳ג
ותפקשהב
לע
תותכה
,)לארשיב
םגו
יתש״ב
,'תווצקה
ובש שי
םושמ
הזתניס לש
הלכשהה
.תוימואלהו
לכב
,ןפוא הצר
'תודהיה״ש
היהת
תיתגלפמ־לע
םגו אל תתל הב
םוקמ
בירל
.םינדמו
תובושתבו
תכרעמה
םשב(
םיקפודל״
)״הבושתב
ןוילמ
,ןושארה
אוה
בישמ
דחאל .ג .צ .קב
:)?בויקב<
ונחנא״
ונמש ונל קחל
יתלבל
ברעתה
,בירב היהי ביר
יללכ וא
,יטרפ ביר
ינידמ וא םג
!יתורפס
רשאכו
דומעי
ע״כמה הזה לעמ לכל
תוגלפמ םעה
םהיתועדו
,תונושה ןכ םג
דומעי
לעמ
לכל ןיד
םירבדו
רשא ןיב
םירפוסה
רשא
ולכוי
איבהל
;ת ק ו ל ח מ
ןה
דובכ
ירפוס
לארשי
ללכב וניא סנכנ בלב
,םעה
עודמו
ףיסונ
םג
ונחנא
.״?וללחל
אוה ףאש
דוחיב
תושעל
תא
״תודהיה,
ןותעל
יללכ
היהיש
ןווכמ לכל
,םיארוקה
הכו
:רמאי
יתעמתכמ.
, י ל ל כ
יתעמתכמ