Page 139 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

״תודהיה״
לש
סדורב
תדלוהל(
האמה לש
ןבואר רשא
)םדורב
תאמ
.א .ר
יכאלמ
יר ח ^
םדורבש
קלתסה
תכירעמ
רקובה״
״רוא לש
רבולטוג
ליחתה
ב וש ח ל ו
תובשחמ
םיקהל
המיב
.תיתורפס
ובושב
היסורל
הנפ
םירפוסל
םידחא
וידידימ
ופתתשיש ומע
תאצוהב
ןותע
יעובש וא ןותע
,יתורפס
לבא
רדעהמ
ןוישר
הלשממה
תאצוהל
,ןותע החד תא
ותבשחמ
דע
בשייתהש
.היצילאגב
םש שגינ
תנשב
ה״מרת
איצוהל
,בובלב
תרבחב
עשוהי
,חזמ תא
,״תודהיה״
התיהש
תשדקומ
תושדחל״
,םוי־ידלי
תורפסל
״תרוקבלו
העיפוהו
םימעפ״
.״שדוחב
אוה ןתנ
ונותעל תא םשה
,״תודהיה״
יכ הצר
למסל וב תא
ליבשה
וב
ךילוי
תא
ביתנ-םיארוקה
ת ו ד ה י ה
. ה פ ו ר צ ה
תאו
ותמגמ וז
עיבה
תוריהבב
תינכתה־רמאמב
ןוילגב
,ןושארה
אציש
ד״כב
זומת
.ה״מרת
םש
:רמאמה המ״
הדובעה
תאזה
,״?ונל
אוהש ןיעמ תא״ חתפ ״ול
םיארוקל
.םירפוסלו
רמאמב
הז דמע לע
ןוויכה
יתגלפמה
,ליחתהש
ירחא
,תוערפה
סופתל
םוקמ
תונותעב
תירבעה
.תילארשיהו
תחיתפב
רמאמה
לאש םשב
םיארוקה
םירפוסהו
תא
תלאש
ונלה״ התא םא
,״?ונירצל
:רמולכ
ףיטיה
ןותעה
שדחה
תוימואלל
וא
,תוללובתה
ןגיה לע תדה
וא
םחלי
?הדגנ
םרטבו
בישי לע
הלאש ,וז אוה
:ריבסמ
הלאשה״ש
תאזה
השדח איה ונל ינב
,״לארשי
םשכ
תונותעש
תיתגלפמ
איה
ללכב
השדח
תרומזו
רז
הקיטסילאנרושזב
,תירבעה
יכ ןיא״
תוינידמ־תויתגלפמ
״לארשיב
,
םינפלו
יתעדי״ יכ
םידוהיה םע דחא
ץראב
תודהיו
תחא ילע
.״לבת םאו
םנמא םג זא ויה
ילדבה
תוטיש
תועדו
וניניב
ואצמנו
םידוהי
,םידרח
םידיסח
םיליכשמו
אלש
ואשנ םינפ שיא
,והערל
ףאו
שידקה
דחא לע ינשה
,המחלמ לבא
ם ע כ ונייה
הביטח
,תחא יכ ףא דחא
םיביריהמ
אל בשח
םישגהל״
תא
,תוגלפמה
ןתושעל
תופוגל
,״תודהיה
םושמו
הז אל
התיה
הלולע
םתואב
םימיה
חתפתהל
תונותע
תיתגלפמ
תמגמו
לכ ןותע
ירבע
התיה
ףיטהל
תבוטל״
םידוהיה
תודהיהו
,ללכב
םתלכשהבו
םתוחתפתהבו
לכ
.״ויניעמ
רעצבו
בר
ןנואתי
לע
םימי״ה
״םיבוטה
ופלחש
ורבעו
ילבל
,בוש
דנ