Page 140 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

תודלותל
תרלומה
תירבעה
גנ
םיירבע
,םידחא ןוגכ
היצנדרוקנוקה
לש
.ןרקלדנמ
ומכ ןכ
האיצוה
תאצוה
ןקוש
םולצ לש
תוארקמ,
תולודג
”, דעו
תמחלמ
םלועה
הינשה
ואצי
הרודהממ
הפי וז
,הרות
םיאיבנ
םינושאר
,םינורחאו
קרו
ירחא
תמחלמ
םלועה
הינשה אצי
קרוירינב
י"ע
האצוהה
ךרכה
ןורחאה
הרודהמהמ
."םיבותכ,-ל״נה
ןכרמכ
האיצוה
הרותה,
סופד
,)םוליצ(וניצנוש
השש
ירדס
,הנשמ
תדובע,רדס
״לארשי
יתשב
,תורודהמ
הלודג
,הנטקו
םוליצ
שוריפמ
ק״דרה לע רפס
,םילהת
ךרכהו
לודגה
ןושארה
ירישמ
,ע״במר
תרודהמ ׳ר םייח
,ידורב
ףוריצב
ךרכ ינש לש
,תורעה
רחבמ,
הרישה
תירבעה
הילטיאב
”,
תרודהמ
םייח
,ןמריש
יטויפ ,ייני
הששו
םיכרכ
תועידי״המ
ןוכמה
רקחל
הרישה
,"תירבעה
יתרכזהש
.ליעל
םע
תולע
רלטיה
ןוטלשל
הינמרגב
חילצה לעב
האצוהה
בוזעל תא
הינמרג
איצוהלו
תא
ןסחמ
םירפסה
ירקיעה ולש םשמ
ריבעהלו
תא
האצוהה
.לארשי־ץראל
ןאכ
האיצומ
האצוהה
רקיעב
קר
םירפס
תירבעב
םירפס(
תיזעולב
איצומ ףינס
קרוירינ
לש
,האצוהה
דסונש םש
תונשב
תמחלמ
םלועה
.)הינשה
יצוה
ןקוש
השכר
המצעל
תא
ןותעה
,"ץראה,ימויה
אצמנש זא
בצמב
קוחד
,דאמ םאו יכ
םינשב
תונושארה
הדיספה
האצוהה
םימוכס
,םיבורמ
לכב תאז
החילצה
ךופהל תא
״ץראה״
דחאל
םינותעה
םיימויה
םיחבושמה
.לארשי־ץראב
י״אב
החתפתה
האצוהה
הליחתהו
איצוהל
תוירפס
,תומלש רפס
לכב שדוח
ריחמב לוז יפל
.ךרעה
דבלמ הז
הליחתה
איצוהל
םג
םירפס
םינטק
םייסלק
ריחמב
יממע
.לזומ
םירפסה
האיצוהש
י״אב :םה
תורפסב
הפי
,טטואפ-היפוסוליפו
יעסמ
,רבילוג
ימוגרת
,ריאוהנפוש
,יילוקמ
,סנרול
,ןוטלפא
,ימורמ
,קזלב
,ןוסנביטס
,לוגוג
,בוקסל
,גרבדנירטס
,הקפק .ש
יקסבוחינרשט
יריש(
ואצי
המכב
,)תורודהמ
ירפס ןונגע
הרשע(
,)םיכרכ
םולש
תרות(
,>דוסה
היעשי
,יבשת
לארשי
ןירפלה .מו
.רטומלרפ
הלאמ
םינורחאה
ואצי
רואל
םירקחמ
םיבושח לע
,תואתבשה
,תודיסחה
הלבקה
׳וכו
.׳ובו
ךשמב לכ תונש
המויק
האיצוה
תאצוה
ןקוש
תינמרגב
תירבעבו
המכ
תואמ
,ךרכ
םיברש םהמ וכו
הצופתל
הלודג
ורישעהו
תא
ונתורפס
רשוע
אל
.טעמ