Page 141 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

'תוינומדק״
סיוולפל
ומוגרתב
לש דה”ר
רדנסכלא
,רוש
הידפולקיצנאה
תילארשיצראה
תיפרגואיגה
לש
והיעשי
סךפ
ינש(
םיכרכ
םינושאר
,>ע'על
רחבמ״
הרישה
'תירבעה
לש
רניו־ידורב
ודוביעב
לש .א .מ
,ןמרבה
היגולותנא
לש
'פורפה .ח .י :תור
טוקלי״
תועדה
,"תודמהו
2
םיכרכ לש
תודלות״
״הקיסומה
,ץיונדרגל
םיבתכה
םייאופרה
לש
ם״במרה
ינשב
,םיכרכ
רפסה
הימוטנאה״
״היגולויסיפהו
לש
ר״דה
ןנחלא
והו-ץיבוניבר
רפסה
ןושארה
לודגהו
עוצקמב
הז
.ונתורפסב
וחילצה
רתויב חול״
םילעפה
״םלשה
חול״ו
תומשה
״םלשה לש
ר״דה
,ילקרב
ואציש
עבראב
.תורודהמ
.ט״י
תאצוה
ןקוש
1
תאצוה
״ןקוש״ איה
תאצוה
םירפסה
תירבעה
הנורחאה
הילעש ינא
רפסמ
קלחב
ןושארה לש
יתדובע לע<
תואצוה
םירפסה
תוירבעה
ולעפש
קר
לארשי־ץראב
רפסא
קלחב ינשה לש
.)יתדובע
׳צוה
״ןקוש״
הדסונ
י״ע
טניצימ
,דחא
ןמלו
.ןקוש
לביטשכ
ךכ םג
ןקוש הכו
,רשועל
ךא אל
תפוקתב
תמחלמ
םלועה
,הנושארה
אלא
םינשב
תונושארה
.הירחאל
לביטשכ
טילחה םג אוה
עיקשהל
םוכס ןוגה
תאצוהב
םירפס
,םיבושח
ידכ
רוועל
םירפוסל
םסרפל
תא
םהיתוריצי
תתלו
םהל תא
תורשפאה
דובעל
תא
םתדובע
תיתורפסה
.תיעדמהו
תילכתל
וו גהונ לעב
האצוהה
שוכרל לצא
םירפוס
םיעודי
תא
םהיתוריצי
תרומת
תרוכשמ
תישדח
.תמייוסמ
דבלמ הו דסונ לע ודי ןוכמ
דחוימ
רקחל
הרישה
תירבעה
תפוקתמ ימי
.םיניבה
שארב
ןוכמה ל״נה
דמעוה
ותעשב
רקוח
הרישה
תירבעה
עודיה
ר״דה םייח
ידורב .לד
םיכישממ
תא
הדובעה ,וב
ירחא
ותריטפ לש
ר״דה
,ידורב
םירקוחה
םיריעצה
ר״ד
.א .מ
ן מ ר ב ה
ם י יח ו
.ןמריש דע התע
ואצי
תשש
םיצבקה
םיעודיה
:םשב
תועידי״
ןוכמה
רקחל
הרישה
.״תירבעה
תאצוה
ןקוש
הדסונ
הינמרגב
ריעב
םוקמ-ואקיוצ
ובשומ לש
דסיימה -
ףוסב תונש
.םישלשה
הנושארבו
הקסע
רקיעב
םוסרפב
םירפס
רקחב
תודהיה
.תינמרגב
איה
האיצוה
ירפס
,רבוב
,גייווצנוור
,םוארטש
לביוצ וכו ,.
דבלמ
םירפסה
םיבורמה
תינמרגב
ואציש
רואל י״ע
׳צוה
,ןקוש
עיפוה םג
רפסמ ןטק דאמ לש
םירפס
,םיירבע
רקיעב
ירפס .ש .י
,ןונגע
העבראש
ויכרכ
םינושארה
וכו
הצופתל
הלודג
דאמ דע< התע
ואצי
רבכ
הרשע
םיכרכ
יבתכמ
,)ןונגע
ןוויכמ
ונתינש
סרפכ
ימתוחל
ןותעה
ימויה לש
ילעופ
.״רבד״-י״א
דבלמ
ירפס ןונגע
ואצי
הינמרגב
י״ע ״צוה ןקוש דוע
רפסמ
םירפס
בנ
יקסניברנופ