Page 142 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ךא אוה שרד
ואיצויש
התוא םג
,תינמרגב
ןויכמ
אוהש היה
ענכושמ
־לעש
ידי
הרודהמה
תינמרגה
רשפא היהי
תוסכל
תא
תואצוהה
תובורמה
הנייהתש לשב
הרודהמה
,תירבעה
התצפהש
היהת
תלבגומ
.רתויב
שארב
לעפמ
הידפולקיצנאה
ודמעוה
רותב
םיכרוע
םיישאר
ד״דה
בקעי
ןיקצלק
ר״דו
םוחנ
.ןמדלוג
םיכרועה
וביכרה
תכרעמ
היוארה
המשל
הניחבמ
׳תיעדמ
תנשבו
ו״פרת
המסרפ
האצוהה
ינש
םיסרטנוק
אמגודל
יתשב
.תונושלה
הו היה
ןויסנה
ןושארה
איצוהל
רואל
הידפולקיצנא
תירבע
תיעדמ
רודיהב
יתלב
.יוצמ איה
התיה
הלוכי
תווהל
רצוא.ותוא
"תודהיה
וילעש םלח לכ וימי דחא םעה .לד
ת א צ ו ה
ל וכש א ״
ה ס י נ כ ה
א ל
טעמ
ר צ ו א ל
ת ו ר פ ס ה
ת י ר ב ע ה
ל כ ו
ה י ר פ ס
ה א יצ והש
םה
י ל ב
ק פ ס
י ס כ נ
ל ו ר ב ־ ן א צ
. ו נ ת ו ר פ ס ב
םע
תילע
רלטיה
ןוטלשל
הלסחתנ
האצוהה
אבו ץק
הילעפמל
.םיבושחה
.ח״י
תאצוה
"םמ״
תאצוה
ןבואר סמ
החתפ
התלועפב
תנשב 1929
העשב
האיצוהש
רואל תא
גולטקה
ינרדומה
ירבעה
ןושארה
לכל
תורפסה
תירבעה
.היתועצקמל
גולטקה הזה
רדוס י"ע
ףרגוילביבה
עודיה .מ
.טטבורפ
תא
המדקהה
רפסל בתכ
ןוירוטסיהה
רקוחהו
עודיה
רידה
ןועמש
.דלפנרב
גולטקה
ארקנ
םשב
טוקלי״
."םירפס
ירחא
תאצוה
גולטקה הוה
איצוה רפס
דומל
תירבעל
םירגובמל
לש
הרומה
תמסרופמה
ר"ד .פ
הקסדורוגרש
תאו
ןולמה
יפורצ״
"ןושל תאמ
.קינפורק
תנשב 1933 רבע סמ
לאדשיךדאל
ןאכו
הלחה
הדובע
תי״לומ
.תצרמנ
רפסה
ןושארה
איצוהש
י״אב ויה
ויתונורכז
לש
םירפא ןהכ
וספדנש(
םדוק ןכל
ןועובשב
.)"יאנתסוב״
ואמ
עיפוה
רפסה
ןושארה הזה
הכלה
ותדובע
ת״ילומה
ךולה
חתפתהו
דעו םויה
תישאר(
)י״שת
איצוה
,רואל יפל
תודע
,ומצע רתוי
שלשמ
ת וא מ
.רפס ןיב
םירפסה
םיבושחה
איצוהש
רואל שי
ןייצל תא
הירפס״ה
עדמל
"ירלופופ
םישלש(
דחאו
,)רפס ינש
םיכרכ
יבתכמ
,טוטודוריה
,סוטיקיט
ינש
םיכרכ
1
בכרה
תכרעמה
:היה
ךרועה
ישארה ר׳ד
בקעי
,ןיקצלק
עשוהי
,ןמטונ
ר׳ד םוחנ
,ןמרלונ
.מ .א ,ק׳ז ר׳ד .מ
,קי׳צייבולוס
ר׳ר .מ .נ
לבוצ
ריכזמו
תכרעמה
היה
ךורב
.קינפורק
יכרוע
תועוצקמה
:ויה
׳פורפ .י .מ
,ןנובלא
ר׳ר םייח
,ירארב
׳פורפ
לאיחי
לכימ
,ןמטונ
,בוניורר
׳פורפ .ג
,לייוו
ר־ר .מ
,רצינשיוו
ר׳ר .נ .ה
,רנישטרוט
ר׳ר
לואש
,יקסבוחינרשט
׳פורם .י .ד
,ןוקרמ ד’ר
בקעי
,ןמיירפ
ר״ר
קחצי
.רפיש
תודלותל
תיולומה
תירבעה
אנ