Page 143 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

שארב
רפסה
ןושארה
הירפסה,מ
לש
ךונחה
'שדחה
בתוכ
,ל״ומה
היהש םג
ךרוע
,האצוהה
יכ
תדועת
הירפסה
איה
ת ת ל .
א ר ו ק ל
י ר ב ע ה
תא
,ם י ר פ ס ה
ו ר ר ב יש
ו ז יא ןה
ת וט יש ה
שיש
ןה ב
י ד כ
ח ת פ ל
ד ל י ב תא
ו י ת ו נ ו ר ש כ
ם י ימ צ ע ה
דע
ה ג ר ד מ ה
ה נ ו י ל ע ה
ת א ו
ח ר וא
ח ר ו א - ד י ת ע ה
ומע
ו צ ר א ו
”.
הירפסב
וו
ואצי
דואל
רפסמ אל לודג לש
םירפס
רקיעב
ומוגרתב
לש
לואש
,יקסבוחינרשט
הלאו
:םה
;"הניל׳גנבא״-וליפגנול
.ה .י
תורוק.-לאשראמ
םלהליו
לט”: .ק .א
ינכוש״-פוד
םיצעה ”.
דבלמ ל״נה
איצוה תא
תפמ.
'םילעפה
יפל(
הטיש
)תדחוימ דועו
המכ
.םימוסרפ
תונשב
רבשמה
ילכלכה
הינמרגב
הקיספה םג
תאצוה
םירפס וו תא
.המויק
י”.ז
"לוכשא.תאצוה
תנשב 1923
ושגינ
ר״דה
ב ק ע י
ן י ק צ ל ק
ר י ד ו
ם וח נ
ן מ ד ל ו ג
דוסיל
תאצוה
םירפס
תירבע םשב
לוכשא,
”.
תאצוה
םירפסה ווה
הדסונ
םשל
תאצוה
תורפס
תיעדמ
,תירבעב
לחה
תורפסמ ימי
םיניבה דעו
ונימי
.הלא תלוג
תרתוכה לש
האצוהה נה”ל היה דוסי
הידפולקיצנאה
.תירבעה
תאצוה
םירפסה
תאזה
המייקתנ
רשע םינש (
1933-1923
,)
הקיפסהו
רישעהל
תא
תורפסה
תירבעה
תיעדמה
הרושב
המלש לש
ירפס עדמ
היפוסוליפו
םיבושח םנ
תפוקתמ ימי
םיניבה םגו
ונתפוקתמ
.ונא
םירפסהמ
ואציש
רואל
רשפא ץיצל תא
תורבחמ,
לאונמע
,ימורה
שרופמ
ךורעו
ידיב ד”ר םייח
,ידארב
רפס,
'םיעושעשה
׳רל ףסוי
הדאבז
ותכירעב
לש
׳טורפ
לארשי
ןוודיוד
ףוריצבו
אובמ
.תורעהו
םירפסהמ
םישדחה
שי
ןייצל תא
רצוא,
םיחנומה
'םייפוסוליפה
דל”ר
בקעי
ןיקצלק
העבראב
.םיכרכ
דבלמ הו אצי
ךרכב
דחוימ
היגולותנא,רפסה
,'תיפוסוליפ
רפס,
'תועמדה
תודלותל(
תוריוגה
,)לארשיב
השלשב
םיכרכ
ר״דל
ןועמש
דלפנרב
ורפסו
לש .ש .א
:יקצדורוה
ותרות,
לש ׳ר השמ
.'וריבודרוק
ןכרמכ
ואצי
דואל
ירפס
היפוסוליפה
הקיטסיצילבופהו
לש ריד
בקעי
:ןיקצלק
,'תוטוו,
תעיקש,
,"םייחה
תנשמ.
.'םינושאר
ראפ
היתולועפ
לש
תאצוה
'לוכשא.
איה דוסי
הידפולקיצנאה
,תילארשיה
הידפולקיצנא
הלודג
יעדמל
תודהיה
תינמרגב
.תירבעבו
יפל
תינכתה
הכירצ
התיה
הידפולקיצנא,ה
'הקיאדוי
תינמרגב
ליכהל 15 ךרכ
ועיפוה(
הנממ קר
הרשע
)ךרכ
תירבעבו
םינש רשע
ואציו(
הנממ קר 2
.)םיכרכ
הטלחהה
איצוהל
תא
הידפולקיצנאה
יתשב
תופש האב
תודוה ךכל
אצמנש
טאניצימ
סינכהש
םוכס לודג
ךרעב םשל
ןומימ
,הידפולקיצנאה
נ
יקסניברנופ