Page 144 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

.'תוללובתהו
םג ךרכ הז אצי
תילכתב
.רודיהה
םנמאו
אוה לבק סרפ
ןושאר
תכורעתב
דירי.
,'חרומה
ךא
תוערואמה
וליחתהש
ביבאב
ץיקבו
1936 חאו ”כ
המחלמה
אל ונתנ
חתפל תא
לעפמה הזה
דמעש
.שדחתהל
.ו׳ט
תאצוה
״ןומר.
תנשב 1922
הדסונ
ןילרבב
תאצוה
םירפס םשל
םוסרפ
םירפס
םיפסאמו
תונמאל
.תורפסלו
ידסיימ
הרבחה
ווה :ויה "ד ר .מ
,ר צ י נש י ו ו
ו ה י ל א
ן ו ס נ י י א פ
ר ד נ ס כ ל א ו
ן ה כ ה
.ן ג וק
להנמל
הרבחה
הנמתנ
ר ד נ ס כ ל א
ןא ג וק
ר ״ ד ה - ה כ ר ו ע ל ו
. ר צ י נש י ו ו
תאצוה
״ןומר״
השגינ
תולועפל
תדילומ
עצמאב
1922 ,
התלועפו
הנושארה
התיה
תאצוה
ףסאמ
ירבע
ריוצמ
תונמאל
,תורפסו
אציש תחא
ינשל
םישדח
טמרופב
.לודג לכב
תרבוח ויה 48
,דומע
רמולכ השש
ןוילג
סופד
.םיליגר
ףסאמה
ספדנ
רודיהב
יתלב
יוצמ לע ריינ ןבל
ףטועמו
היה
הפטעמב
תריוצמ
ללשב
.םיעבצ
ואב וב
םירבד לע
,הקיסומ
ןורטאית לעו
תונמא
תילארשי
רבעב
.הווהבו
לכב
תרבוח ואב
םירשעכ
השמחו
םירויצ
הברהו
תונומת
.םיטושיקו
םג
קלחה
יתורפסה
היה יד
רישע
ופתתשהו
וב
יבוט
.םירפוסה
ףסאמה הזה םשב
'םיורגלימ״
עיפוה
םג
שידיאב
בכרהב רחא לש
.םיפתתשמ
ףסאמהמ
'ןומר״
ועיפוה קר שש
,תורבוח
תרבוחהו
,הנורחאה
,תיששה
האצי
רואל
תנשב
.ד״פרת
תאצוה
׳ןומר״
האיצוה םג
םירפס
תירבעב
יפל
התוא
.תינכתה
םירפסהמ
ואציש
רואל
רשפא
ןייצל תא
ורפס לש
בקעי
ןיקצלק
לע
ןמרה.
,'ןהכ
׳דליפסנוקיב,
׳פורפל
רדנסכלא
,רשילוק
אצי(
רואל םג
,)תיסורב
םױנױסרפמיא״
״םזינױסרפסכאו
ר'דל .א
,רגרבסדנל
ןהושזד.
"ןוטלימ
ר״דל .מ .ז
,ןיוייר
היבוט.
'אפורה
ר״דל .א
,ןוזניוול
"הבותכה.
ר״דל .מ
רטטאג
.׳וכו
ץרפשכ
רבשמה
ילכלכה
הינמרגב
תנשב 1924
יריחמו
סופדה
ריינהו
ולע
הלעמל
שאר
הקספ
תאצוה
םירפסה
תאוה תא
.המויק
.ז״ט
ת ע ,ת א צ וה
"תונבל
תאצוה תע,
׳תונבל
הדסונ
ץלרבב
תנשב 1923 י'ע רמ
וה יעש י
ר ט י פ ב ס .יק
התילכת
היה
איצוהל
יתש
הירפס-תוירפס
תיכוניח
הירפסו
.רעונל
הירפסה
תיכונחה
הארקנ
לע ודי םשב
הירפס.
לש
ךונחה
"שדחה
.דירפמהו
הינשה
הירפס.םשב
לש
חרוא
."דיתעה
תודלותל
ח״ולומה
תירבעה
טמ