Page 145 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ומוגרתב
לש .ש
,גורפ
םיבר
ירופסמ
יקסניטוב׳ז
,תירמאמונ
,תיסורב
םקלחבו
םג
,תירבעב
לכ
יבתכ
רואינש
השלש(תירבעב
)םיברב
םקלחבו
םגנ1
,תיסורב
ירופס
ןמשירפ
,]רבדמב!
םולש
,םכילע ץרפ
,'וכו
תא
ריש,
םירישה ’ לש
ןמאה ןבר
,ייאמ
ףלאה.
'תיב
ריוצמה לש ןבר םע
ויוורח לש
הרומה
,סינפיק תא
המיאופה
״הגליו.
לש .ז
,רואיגש
תריוצמ
י״ע
ןמרה
,קורטש תא
תונומתה
תוי״כנתה
לש
טדנרבמר
ףוריצב
ויתוהגה
לש
קנרטספ
*.׳וכו
דבלמ ל״נה אצי
רואל
ץבוק
םיריש
םימגרותמ
תאמ באז
,יקסניטוביו
המיאופהו
רבקל.הפיה
"תובא לש ןיול
,םינפיק
תריוצמ
.תדקונמו
לכ
םירפסה
הלאה
ואצוה י״ע
ל״ומה
רודיהב
יתלב
יוצמ
.ונתורפסב
.דמכ
וירפסמ וכז
םוסרפל
תוכורעתב
תוימלועה
גיצפיילב
לשב
רודיה
.םתרוצ
אצישכ
יקסניטוב׳ז
תישארב
1923 ןמ
הלהנהה
,תינויצה
טילחה
ןמצלו
לידגהל
ביחרהלו
תא
תלועפ
תאצוה
םירפסה
ולש
הכפהלו
תרבחל
.תוינמ םשל ךכ דסי
הרבח
-תדחוימ
תרבח
-תוינמ
ותואב(״רפסה,םשב
םשה
הלעפ
האצוהה
רבכ ינפל ,)הו
הרשאתנש י״ע
הלשממה
תיטירבה
ןודנולב
־ב28
יאמל 1923 .
םידעה
םינושארה
םימותחה
לע רפס
תונקתה
:ויהל״נה
ק ח צ י
,ץ י ד י י נ
, ן יס יט ט נ
ב א ז
, י ק ס נ י ט ו ב ׳ ז
ף ס ו י ו
וק .ןב
ילהנמל
הרבחה
ונמתנ
ן מ צ ל ו
ף ס ו י ו
וק ,ןב
יקטניטוב׳זו
רחבנ
ךרועל
ישארה לש
.האצוהה
דע
הרהמ
וחילצה
םילהנמה
וכרל
תא ןוהה
ידוסיה לש
הרבחה (10
םיפלא
)תוריל
הרבחהו
השגינ
.הלועפל
רותב רפס
ןושאר לש
האצוהה
תשדוחמה
טלחוה
איצוהל
תא
סאלטאה
,תירבעב
תמגוד
סאלטא ןיממ הז לצא לכ
המוא
רפס-ןושלו
דומל
ונורסחש היה
שגרומ
יתבב
רפסה
םיירבעה
לכב
.םלועה
תאצוה
סאלטאה
,הזה ובש
וקסע ב א ו
י ק ס נ י ט ו ב ׳ ו
ר ״ ד ו
ן מ ל ר פ
הלקתנ
םיישקב
םיינכט
.םיבר
םיתנשכ
ודבע
תאצוהב
סאלטאה
,הזה
ס״וסו
אצי
רואל
רודה
ותרוצב
ןיוצמו
.ונכתב הו היה דחא
םילעפמה
םיבושחה
התשעש
תאצוה
םירפס .וו
סאלטאה
לבקתנ
לכב
תוצופת
הלוגה
לארשיךראבו
תובהלתהב
,המוצע
ל״ומהו
האר
ץוחנל
איצוהל
רפסב
דחוימ תא
טסכיט
םירואבה
רשא
סאלטאב
תרוצב
ריצקת
.יפרגואיג
רשאכ רוח
דסיימה
להנמו
,האצוהה
,ןמצלז
,י״אל
הרבע
האצוהה
סירפל םשו
סיפדה
יקסניטוב׳ז
ינש
םירפס ינבל
,רעונה
דחאה היה
םוגרת
ורופס לש
קולרש
סמלוה
ינשהו
ריסא״ה
.'הדנצמ
ו״צרתב
השע רמ
ןמצלו
ןויסנ
שדחל תא
האצוהה
,לארשי־ץראב
םסריפו
תא
ךרכה
ןושארה
יבתכמ .ז
יקסניטוב׳ז
תירבעב
:םשב
הלוג.
חמ
יקסניברנופ