Page 146 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

םירפס ,וז
הדסונש
ןילרבב
ירחא
תמחלמ
םלועה
,הנושארה
התיה
איצוהל
ת א .
ר ח ב מ
ת ו ר ו ק מ
ה בש ח מ ה
ת ו ר פ ס ה ו
ת י ל א ר ש י ה
ל כ ב ש
ת ו ר ו ד ה
.* ת ו פ ו ק ת ה ו
םאתהב
תינכתל
וז
הליחתה
האצוהה
תלעופ
,ץרמב ןיבו
םירפסה
החילצהש
איצוהל
רואל
רשפא
ןייצל תא
רפס.
״עדמה
ם״במרל
ותכירעב
ושוריפו
לש
ר ד ה .ש
ץיבודיבר
ףוריצב
אובמ
תורעהו
תאמ
נה”,ל
יקוח.
יברומה ” י״ ע -
ר״דה .ש
,אנרשט
סקנפ.
תנידמ
״אטיל י״ע
׳פורפה
ןועמש
,בונבוד
יחבש.
ט־שעבה ”
תרודהמב
.ש .א
,יקצדורוה
התפת.
ךורע ” ׳רל השמ תוכו
דבועמ
ראובמו
ףוריצב
אובמ
תורעהו
תאמ
ד”ר .ד .א
,ןמדירפ
ירופס.
"תוישעמ ׳רל
ןמחנ
בלצרבמ
תרודהמב
.ש .א
,יקצדורוה
תרות.
דיגמה
.ש-״שטירוממ
,יקצדורוה
ימיב.
תיב
-'ינש
ר*ד ףסוי
,רנוולק
תעידי.
"ונמע
היפרגומד(
)היגולויצנו
תאמ ד”ר
בקעי
,ןווניבור
-ל־כימ
,ויריש
ויתורגא
וימוגרתו
ףוריצב
אובמ
םינויצו
תאמ
בקעי
ןמכיפ
הרומ״ו
יכובנ
ןמזה”
ק״נרל
תרודהמב
ר״ד .ש
ץיבודיבר
ףוריצב
אובמ ןב 300
דומע
אוהש(
השעמל
רפס לעב
תוכיא
)תומכו
לע
נר”ק
ותרותו
תאמ
.רידהמה
תנשב 1924
הקספנ
תלועפ
האצוהה
תאפמ
רבשמה
ילכלכה
ץרפש
הינמרגב
לכו
ןסחמ
םירפסה רבע
תושרל
טדנב
,ןהכ לעב
תאצוה
םירפס
.*טוקלי,
.ד*י
"רפסה.תאצוה
תאצוה
,״רפסה.
הקיפסהש
לועפל
אל
הברה לע הדש
ת״ולומה
,תירבעה
הדסונ
ןילרבב
תנשב 1922
עיגהב
המלש -הדס יימ
- ן מ צ ל ו
ןילרבל
.לארשי־ץראמ
וו
התיה
םצעב
תושדחתה
תאצוה
םירפסה
ולש
התיהש
תמייק
היסורב
הארקנשו
םשב
,'קוטטוו.
וא
."המידק.
רמ .ש
ןמצלז
רפסמ הככ לע
תישאר
ותלועפ
ת״ילומה
:תירבעה
יתשדיח,
ןילרבב
תא
תאצוה
םירפסה
ילש
.גרוברטפמ
יתרטמ
תירקיעה
התיה
איצוהל
יבתכ
םירפוס
םירבע
תיסורב
תירבעבו
דחי םע
קילאיב
םעו
.*רואינש
ונדביע
תינכת
הקלחבש-הלודג
לודגה
המשגתנ
רחא .ךכ
המריפה
העודיה
,ןייטשלוא
ם״ילומה
םילודגה
רתויב
החקל-הינמרגב
לע
המצע תא
תאצוה
העברא -.ירפס
יתב
סופד
םילודג
גיצפיילב
ודבע
טעמכ קר
יליבשב
ךשמבו
ןמז רצק
יתאצוה תא
יריש
קילאיב
ומוגרתב
לש
,יקסניטוב׳ז
ירופס
,קילאיב
רפס,
*הדגאה לש
יקצינבר
קילאיבו
תודלותל
תדלומה
תירבעה
זמ
.ז*
רואינש בתכ
ירבד
הסרקה
ורפסל
לש
סינפיק־ןיול
רבקל .
,'תובא
אציש
רואל
תאצוהב
.*רפסה.