Page 147 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

דע
הרהמ
,חכוה יכ ןיא
םישגהל
תינכת ,וו ואו שגינ לעב
האצוהה
םישגהל
תינכת
:םומינימ
הכימת
םירומב
וביצהש םהל
הרטמל
דומלל תא
תודוסי
ךוניחה
,שדחה
ןגראל
תצובק
םינגנמ
תבכרומ
םינמאמ
םיבושח
םשל
תריצי
הקיסומ
תירבע
,תירוקמ
הכימת
,״המיבה״ב
התיהש דוע
,הילותיחב
הלחתה
עוצקמב
רויצה
ותלהנהב
לש
יפורפה
,קנרטספ
הרועו
םירפוסל
רשפאתש םהל
ךישמהל
םתלועפב
תיתורפסה
םימיב
םישקה
היסורב
.תיטיבוסה
תביתכ
ויתונורכו
לש ברה
בקעי
ה׳׳אומ
ועיפוהש
רובעכ םינש
לארשי־ץראב
תאצוהב
,ןהכ
הרשפאתנ
ידי־לע
תוכימתה
.הלאה
רבעשכ
,הריפש
דסיימ
,"הנבי.
,ץלרבל
חילצה
ריבעהל
ומע
קלח ןמ
רמוחה
רבטצנש
,וידיב
תנשבו
1922
החתפ
האצוהה
הדובעב
ת'ילומ
תצמואמ םג לש
תאצוה
םירפס םגו לש יות הניגנ
ירפסו
.תונמא
תולועפ
האצוהה ווה
וכשמנש
שלשכ םינש ויה אל
.תוטעמ
ואצי תשש
םיכרכה
תורגאמ,
דחא
״םעה
ס ו פ ד ב
י ל א ר ש י ־ ץ ר א
םינשב
,ה״פרת-ג״פרת
ינש
םיכרכ
ירופסמ השמ
,יקסנלימס
םוגרת
ורפסמ
עודיה
לש
:ןיקטופורוק
הרוע,
תידדה
םלועב
,ייחה
״טדנרבמר,
תאמ
ןוקימידקאה
קנרטספ
םע
אובמ תאמ .ח .נ
.קילאיב
ןכרמכ
ועיפוה
םישמחכ
יקרפ
הרמו
תאמ
:םירוטיוופמוקה
,לגנא
,ןיסנג
ףסוי
,ןורחא
לאומש
,ןמלא
רדנסכלא
,ןיירק
לאכימ ןיוו .מו
.רנלימ
םשל
תאצוה
יריש םע
םיגופס
םירודחו
חור
ץראה
םשלו
תביתכ
הריפוא
תי״כנת
תרבחב,
"םהרבא
םוגרתב
טסכיטה
ירבעה י״ע .א
חלשנ-יריאמה
י״ע
האצוהה
לארשי־ץראל
רוטיװפמוקה
לאכימ
,ןיסנג
אוהו
הליב הב
הנומשכ
.םישדח
ןויכמ
תועקשההש
ויה
תולודג
תוסנכההו
תויספא
תאפמ
תדירי
־רעש
םיפסכה אל
התיה לע ןכ לכ
תורשפא
ךישמהל
הדובעב
,ת״ילומה
היהו
חרכה
םצמטצהל
ךכ־רחאו
קיספהל
ירמגל
תאצוה
םירבד
.םישדח
ויתונורכו
לש ברה
ה״אומ
ורסמנ
תאצוהל
."טוקלי.-ןהכ
םובלאה לש
קנרטטפ
לודגה םע
היפרגונומה
האבש
ושארב
רסמנ
׳צוהל
,לביטש
ירחא
המלשוהש
ותספדה י"ע
.״הנבי״
תנשב 1926
הקיספה
האצוהה תא
,היתולועפ
ידחא
החילצהש
םישגהל
קר
תצקמ ןמ
תצקמה לש
,תינכתה
ןמיסש ול
,הדסיימ רמ .פ
.הריפש
.ג"י
"תונייע.
תאצוה
"תונייע,םירפסה
הדסונ
ןילרבב
תנשב 1922 ע”י ה״ה
עש וה י
י כ ד ר מ
, ם ו ל ב נ ו ו ר
השמ
,ט י ול
ר״ד .ש
ץ י ב ו ד י ב ר
ר ״ ד ו
.ד .א
. ן מ ד י ר פ
ינש
םינורחאה
ויה
יכרוע
.האצוהה
תרטמ
תאצוה
ומ
יקסניברנופ