Page 148 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

,םירבעה
לכו
יבתכ
םולש ,שא לכ
יבתכ
םולש
,םכילע
ירופס .י .ל
ןודרוג
וינוטיליפו
׳וכו
.׳וכו
ידי־לע
"ריבד״
ואצי
הרוש לש
םיצבק
םײתורפם־םײעדמ
םשב
'תסנכ״
דחיב םע
דסומ״
,"קילאיב
ורפם
עודיה לש ר״ד
לאקוחי
ןמפיוק
תודלות״
הנומאה
,'תילארשיה
ירפס
יפורפה .י
רנוולק
םירצוי״
"םינובו
םיפוסוליפ״ו
יגוהו
,'תועד
ירפס
,ןמכיפ
רבוחל
םולשו
טיירטש
תודלותב
תורפסה
תירבעה
התרוקבו
יוכו
.׳וכו
ןיא לכ
תורשפא
טרפל ןאכ
טוריפ אלמ תא לכ
םירפסה
האיצוהש
תרבח
■ריבד״
.לארשי־ץראב
ויה םינש
'ריבד״ש היה
איצומ רפס לכב
,עובש
רפסו
לש
"ריבד״
ושוריפ
20-15
ןוילג
.סופד ל כ
,ב וט ה
ה פ י ה
ב וש ח ה ו
אצמ נש
ו נ ת ו ר פ ס ב
םג
חטש ב
, י ת ו ר פ ס ה
ת ו ר פ ס
,ה פ י
ה ק י ט ס י צ י ל ב ו פ
,ת י נ יצ ר
,ע דמ
, ר ו ל ק ל ו פ
, ה י ר ו ט ס י ה
, ה י פ ר ג ו א י ג
, ה י פ ר ג ו ק י ס ק י ל
ת ו נש ל ב
, ו כ ו
ן ת י נ
ו נ ת ו ר פ ס ל
י ד י ־ ל ע
ת א צ ו ה
.״ ר יב ד ״
רפסמ
םירפסה
איצוהש דע םויה
'ריבד״
הלוע
המכל
תואמ
ברקתמו
ףלאל
.ןושארה
םינשב
,תונורחאה
ירחא
תמחלמ
םלועה
,הינשה שגינ
'ריבד״
איצוהל
הירפס לש
םיקיסלק
,םירבע לכ״
,'יבתכ
ךרכב דחא
תינבתב
,הלודג
.תימובלא
דע םויה
ועיפוה
הרוצב ווכ לכ
יבתכ
םהרבא
,ופאמ
לכ
יבתכ .ח .נ
,קילאיב
לכ
יבתכ דחא
,םעה לכ
יבתכ
ילדנמ
רכומ
.םירפס
תאצוה
'ריבד״
השגינ
תעכ
הנשמב ץרמ
הדובעל
.תיילומ איה
הלבס
אל טעמ
תוממ
הידסימ
היכרועו
.םינושארה
רותב
ךרוע
ישאר שמיש
הנושאר
ר״דה .ש
ןמלרפ
רפוסה-התע ו
עודיה
ןנחוי
.יקסרבט
.ב׳י
'הנבי.
הנווכה איה אל
תאצוהל
'הנבי.
תמייקה םויכ
,ביבא־לתב
אלא
תאצוהל
,'הנבי״
הדסונש
תנשב 1919
,הבקסומב
םצעב
תוטלתשה
,םיקיבשלובה
הלחהו
הלועפב
תישממ
תנשב 1921
.ןילרבב
תאצוה
'הנבי,
הילעש
רפסא ןאכ
הדסונ
י״ע
ר יא מ
ל ב י י פ
,ה ר יפש
התינכתו
התיה
א י צ ו ה ל
ם י ר פ ס
ת י ר ב ע ב
ל ע
ם יאש ו נ
ם י י מ ו א ל
, ם י י ל ל כ ו
י ר פ ס
ת ו נמ א
י ר ב ד ו
ה ק י ס ו מ
םע
י ות
ה נ י ג נ
י ב ו ט מ
ם י ר ו ט י ו ו פ מ ו ק ה
.ונלש
דוסיב
האצוהה
ווה חנוה
ןויערה
ןגראל תא
ירצוי
תוברתה
תירבעה
,םירומ-
םירפוס
תאו-םינמאו
ינכרצ
,תוברתה
תא
להקה
,ירבעה לע
תודוסי
,םייביטריפואוק
ידכ
תושעל תא
לעפמה יח״ אשונ תא
."ומצע ךא
תודלותל
תיולומה
תירבעה
המ