Page 150 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

ת״ולומה
תירבעה
וטילחהו
לע ןכ
תולעל
לארשי־ץראל
דובעלו
הב
הדשב
ת״ולומה
תירבעה
.תיארחאה
םיתניב
ואר
ךרוצ
םירפוסהש
םירבעה
וכישמי
.םתדובעב
לע ןכ
ודסי
האצוה
השדח םשב
״ריבד״
התיהש
תרבח
תוינמ דעו
הרהמ
ףסאנ
םוכס
לודג
ידמל רוע<
ףסואב
ןוהה
ןבדנ
ידוהי
דחא
יכדרמו
לובוס
,ומש
שידקהש קלח
לודג
ונוהמ
לודגה
תשיכרל
תוינמ
.)הרבחה
ישאר
:הרבחה
.ח .נ
,קילאיב
.י .ח
,יקצינבר
ד”ר .מ
,ןוסקילג
בונאיורד
,דועו
וטילחה
ןימוהל
לצא
םירפוסה
םירבעה
ויחש וא
הסידואב
תודובע
תויתורפס
,תויעדמו
םלשלו
לע
ןובשח
תודובעה
ונמווהש
,המידק־ימד
ידכ
םירפוסהש
םירבעה
ולכוי
התע־תעל
דומעל
הכרעמב
תירוכאה
החתפנש דגנ
תורפסה
תירבעה
םעטמ
."היצקסביי״ה
דע
הרהמ
ררבוה
ישנאל
,"ריבד״
יכ
סחיה
ילילשה
םעטמ
הלשממה
תיטיבוסה
וניא
,ינמו
יכו
דיתעב
בורקה ןיא
תוכחל
יונישל
,הבוטל
ןכלו
וליחתה
לדתשהל
תאצל
היסורמ םע לכ
יבתכ דיה
ורבטצנש
,םיתניב
ידכ
רשפאש היהי
חתפל תא
הדובעה
ת״ילומה
תואיכ
.ךכ־רחא
תנשב 1921
וחילצה
תאצל
.היסורמ
דימ
ררבוה
,םהל יכ
ותבוט לש
לעפמה
י״לומה םהש
םידמוע
דסייל
,חתפלו
שרוד
תדובע
הנכה
,הבורמ
המוקמש
זכרמב
ידוהי
,םיאתמ
היהש
התואב
העש
הריבב
-תינמרגה
.ןילרב
ךכ
לגלגתנ
ןויערה
רבד־לע
דוסי
תאצוה
םירפס
תיוכרמ־תימואל
'ריבד״
עיגהו
.ןילרבל
תאצוה
'ריבד״
הדסונש
ןילרבב
תנשב 1922
,הניא
,ןבומכ
התוא
'ריבד״
הדסונש
תנשב 1919
.הסידואב
ריבד״ ”, ףאש
תישארמ
ודסוויה
תושעיהל
האצוה־תיבל
תימואל
ביחרהלו
תא
ימוחת
ותדובע
וללכיש םג
תריצי
תורפס
תיעדמ
, ת י ד ו ס י
תאצוה
ירפס
דומל רועו
הלכשהל
,ההובג
ומיאתיש
היכרצל
לש
הטיסרבינואה
הדמעש וא
.דסוויהל
דבלמ הז
לטנ
'ריבד״
לע
ומצע
ךישמהל
םג
לעפמב
"הירומ״
הדימ־הנקב
רתוי
לודג
ע ו צ ק מ ב
ס ו נ י כ ה
לש
ת י צ מ ת
ו נ י ת ו ר י צ י
ת ו י מ ו א ל ה
, ר ב ע ב
ת א צ ו ה
ר ח ב מ
ו נ ת ו ר פ ס
ה ש ד ח ה
ת ב
ה פ ו ק ת ה
ה נ ו ר ח א ה
ד ח י ו
םע ה ז
ת ת ל
ד י
ם י מ ר ז ל
ם יש ד ח ה
. ו נ ת ו ר פ ס ב
ותרבחמב
לע
'ריבד״
'הירומ״ו
ץיצ .ח .נ
קילאיב
תא
םידיקפתה
הלאה לש
האצוהה
.השדחה
ןילרבב
ופרטצנ
לגסל
הרובחה
תיאסידואה
םג
ר ד ה
והירמש
,ןיול
ןקסעה
והילא
,ןטסנייפ
דסיימ תיב
תשורח
ךמש״
י"אב
קחציו
ץידיינ
.וירפמ
תודוה
תינכתל
'ריבד״
הטטרושש
ידי־לע .ח .נ
קילאיב
השבכשו
תא
,תובבלה
תופתתשהו
ילעב
תלוכי
ןוהו
דמעוה
"ריבד״ה
לע
סיסב
תוחפ וא רתוי
.קצומ
תודלותל
ת״ולומה
תירבעה
נמ