Page 151 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

םהימותתב
לש
םירפא .א
יקציסיל
לארשיו
.תרפא
האצוהב
תרדוהמ
אצי
ץבוק
ויריש לש
הדוהי
.יולה
דבלמ
,ל״נה
רומאכ
,ליעל
האיצומ
תורדתסהה
תירבעה
ינש רד
םינועובש םשב
ראודה״
"רעונל
ףסומ״ו
ארוקל
,״ריעצה
הכמת
תאצוהב
ןוחריה
'בינ״
האיצומו
הרוש לש
תואצוה
םימוסרפו
רתוי
.םיריעו
הלועפה
תכרובמה
ווה לש
האצוהה
תכשמנ
.תכלוהו
״טוקלי,תאצוה
תא
תאצוה
״טוקלי.
דסי
תנשב 1920
טדנב
,ןהכ דחא
םיחאהמ
ןהכ
,םימסרופמה
ןב
ותוא
טאניצימה
עודיה
היסורמ ׳ר םייח ןהכ ,ל״ו
.גרובנטולרש־ןילרבב
תמגמ
האצוהה
התיה
:הלופכ
םג
תירחסמ
םגו
.תיטאניצימ
הדיקפת
היה
איצוהל
הרודהמב
,הפי
תרוצב
סיכ־ירפס
םיריחמבו
,םילוז
ירפס ,תד
רקחמ
.רסומו
לרמה שגינ
ץרמב בר
הדובעל
דעו
הרהמ
ועיפוה
ירדס
,הלפת
םירוזחמ
ימוליצ(
םירווחמה
לש .י .מ
,>ש״קז
,םרוסחמש
ירחא
תמחלמ
םלועה
הנושארה
ירחאו
ןברוח
םוחת
,בשומה היה לודג
,דאמ
תורשעו
ירפס
רסומ
רקחמו
ימימ
םיניבה
טעמכש
אל ויה
אצמנב
קושב
.םירפסה
תאצוהב
"טוקלי״
אצי
רואל
םעפב
"רהוזה,הנושארה
םוגרתב
ירבע לש
לבוקמה
ןומדקה יבר
אצי(לאיכרב
קר רפס
,)תישארב
העיפוה
"הנשמה.
ינשב
םיכרכ
תדקונמו
.םוליצב
דבלמ הז
התשע
האצוהה
דסח לש תמא םע
ורכו
לש
דמולמה
רפוסהו
ירבעה
,ןיוצמה ר״ד .י .ל
ןוסלנצק
יקוב(
)ילגי־ןב
האיצוהב
רואל תא
ודפס
עודיה
:בושחהו
דומלתה.
תמכחו
."האופרה
תנשב 1933 רבע
,ל״ומה
טדנב
,ןהכ
לארשײץראל
םע
האצוהה
ןאכו
שדיח תא
תדובע
ת״ולומה
ולש
איצוהו
רואל תא
תונורכז
ברה
בקעי
,ה״אזמ
דמעש
איצוהל
רמ .פ
הריפש
תאצוהב
."הנבי.
ירחא
הרגסנש
האצוהה
,איהה שכר תא תוכו
האצוהה
רמ .ב
.ןהכ אוה
איצוה
רואל
תא
ם ו ג ר ת ,
'ינש
םוגרתב
ירבע
,בוט םגו תא
ירפס
,לאינד
ארוע
הימחנו
ומוגרתב
ירבעה לש
,ץלולדנה
תא
ויתונורכו
לש ברה
ר י א מ
ן י ל ר ב
ןי׳װלאװמ,
דעו
,"םילשורי
םגו תא
ךורע,םינידה־רפס
,"ןחלושה
ינשב
,םיקלח לש ברה
עודיה יבר
ךורב
.ןייטשפע
.א״י
"ריבד,
ירחא
ררבתנש יכ סחי
הלשממה
תיטיבוסה
איצוהל
םירפס
תירבעב
אוה
ילילש
,טלחהב
ירחאו
םרחוהש לכ
שוכרה
לודגה לש
תאצוה
ינסחמ-״הירומ,
םירפסה
,םילודגה
ינסחמ
,ריינה תיב
סופדה
,דועו
ואר
ילעב
תאצוה
"הירומ,
ןיאש לכ
הווקת
םמוקל
היסורב
תא
תוסירה
במ
יקסניברנופ