Page 152 - Jewish Book Annual Volume 10 (1951-1952)

Basic HTML Version

הברע״ ” לש
רפסמה
ירבעה .ש .ל
,קנאלב
רשא
ספדנ
הנושאר
,"ראודה״ב
האצוהבו
תדחוימה
עיפוה
רפסכ
ןושאר
תירפסמ
רפסיחא״
”.
ףוסב
רופסה ל״נה
ורמאנ
םשב
תורדתסהה
תירבעה
םירבדה
:הלאה
ךותמ״
ץפח
הנווכו
דסייל
תאצוה
םירפס
הקירמאב
ונא
םיאיצומ
תא
רופסה
.הוה
םישיגרמ
ונא
ךרוצב
לודגה שיש
דסומב
הוכ
תבוטל
תורפסה
תירבעה
,הקירמאב
לדתשנו
אלמל תא
.רסחה
תולודגה
אל
-וח ילצה
ליחתנ
ןמ
.״תונטקה
םירבדה
וללה אל ויה
תוצילמ
.םתס
תרבוחה
וזה
העיפוה
.ו״פרתב
ו״פרתב
עיפוה
המשב לש
תורדתסהה
ץבוקה
לודגה לש
"ראודה״
תואלמב
שמח םינש
.ומויקל
תנשב
ט״פרת
הדסונ
ידי־לע
תורדתסהה
תירבעה
תאצוה
םירפטה
."ןגע״
הידעצ
םינושארה
הדשב
ת״ולומה
ויה
םיריהז
.דאמ
היתולועפ
לש
האצוה וו
תומצמוצמ
,רתויב יפל
לבוקמה
־ץראב
,לארשי
ךא םא
סינכנ
ןובשחב
תא
םיאנתה
,םישקה ירה
היתולועפ
לש
תאצוה "ןגע״ ויה
תובושח דאמ
תניחבמ
תוכיאה םגו
תומכה לש
םירפסה
.האיצוהש חקינ
ןובשחב
תורדתסההש
,תירבעה
איהש באה
ינחורה לש
תאצוה
,ןגע״
האיצומ
רואל
ןועובש
ירבע
חבושמ
״-לודגו
ה
," ר א וד
יצבוק
ר פ ס ״
׳ה נש ה , דע< התע
ועיפוה
רשע־דחא
,םיצבק
םהיניב
םינש
.)םילופכ
ןיב
םירפסה
שי
ריכזהל
תא
תעברא
יצבק
ירמאמ
תרוקבה
לש
םחנמ
,בולוביר
היגולותנא״
לש
הרישה
תירבעה
"הקירמאב
םע
אובמ
לודג תאמ .מ
,בולוביר
ינאה״
"יצובקה
לש םוחנ
,בולוקוס
תודלות״
ךוניחה
"לארשיב
יבצל
,ןייטשפרש
רסומה״
טפשמהו
"לארשיב
ר״דל .ש
,שוברדפ
םע״
"רודה .יל .ו
,גרבשירפ
יבתכ .בא
,גרבדלוג
השלשב
,םיכרכ
,"םירפוס״
ירבד הסמ
תרוקבו
תאמ
םהרבא
,ןייטשפא
יצבק
וירמאמ לש .א .ר
,יכאלמ
ורפס לש
׳פורפה .א .ש
הדוהי
רבע״
,"ברעו
ירתסמ,
"רבעה
יפורפל
.ש .י
,ןיגייפ
ורפס לש ברה
המלש
:ןמדלוג
םע,
םלוע
,"ץראו
םיבתכ״
"םיירוטסיה
ר״דל .א
,הקנימק
ץבוק
ירמאמ
תרוקבה
תכסמב״
"ןמוה
ןועמשל
,גרובצניג
יתשב״
״תויושר
.יל .י
,להאוו
.׳וכו
דבלמ
ירפס
עדמה
תרוקבהו
יתינמש
האיצוה
תורדתסהה
תירבעה םג
םירפס
תורפסב
.הפי
הלאמ
ועיפוהש שי
ןייצל תא
רופסה
יפרגויבה
לש
ןנחוי
:יקסרבט
דחא״
,"םעה
יצבוק
וירופס לש .ש .ל
,קגאלב
לופנב,
"ןילופ
ושוטופאל
ומוגרתב
לש .מ
,ןוספיל
וירופס לש .ח .א
,דנלדירפ
רפס״
"תווחמה
.הל
,רלקס
״הצרא״
המלשל
סללה
רופס(
ינשב
.)םירפס
ועיפוה םג
יצבק
םהיריש לש
םיררושמה
לארשי
,תרפא
קחצי
,גאלשרבליו
,ןייטשנייפ
ךורב
,ןוסלנצכ
םירפא .א
,יקציסיל
דנאלדירפ
.םירחאו
ומכ ןכ
ואצי
ינש
םימוגרת
םייטלק
לש
:ריפסקש
"טלמה״
״הרעסה״ו
תודלותל
ת״ולומה
תירבעה
אמ